جایگاه منافع ملی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
جایگاه منافع ملی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
دوره 6، شماره 11 ، شهریور 1397، صفحه 9-71

چکیده
  امروزه در میان جوامع و دولت‌ها از مقوله پیشرفت، با عنوان مسئله پیشرفت یاد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، ضرورت‌های پیشرفت، شرایط تحقق پیشرفت، راه‌های رسیدن به پیشرفت و در نهایت کسب حداکثری منافع ملی از طریق ...  بیشتر
تحلیل مضمون مفاهیم ارتباطات و توسعه در مفاد برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تحلیل مضمون مفاهیم ارتباطات و توسعه در مفاد برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

علی اصغر کیا؛ مهدی فقیهی نژاد

دوره 6، شماره 11 ، شهریور 1397، صفحه 33-71

چکیده
  در نگاه توسعه پایدار و جامعه اطلاعاتی حاصل از آن، قواعد برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری توسعه در جهان تغییر کرده و تحت تأثیر متغیرهای ارتباطات، فرصت‌های فراوانی برای پیشرفت کشورهایی ایجاد شده است که در ...  بیشتر
نظریه مبنای «رهبری تحول» در اجتماعات انسانی براساس تدبر موضوعی در آیات قرآن کریم
نظریه مبنای «رهبری تحول» در اجتماعات انسانی براساس تدبر موضوعی در آیات قرآن کریم

شهاب جنابی؛ محمدسعید جبل عاملی؛ علیرضا علی احمدی

دوره 6، شماره 11 ، شهریور 1397، صفحه 73-103

چکیده
  یکی از مهم‌ترین گام‌هایی که در فرایند دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید دنبال شود، طراحی الگوی رهبری تحول است. ضرورت‌ها و ویژگی‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ایجاب می‌کند ابتدا نظریه مبنای ...  بیشتر
اقتصاد سیاسی ایران از منظر نونهادگرایی
اقتصاد سیاسی ایران از منظر نونهادگرایی

نساء زاهدی؛ سید ابراهیم سرپرست سادات

دوره 6، شماره 11 ، شهریور 1397، صفحه 105-131

چکیده
  به‌رغم اجرای چند دهه برنامه‌های توسعه در ایران، شاهد افول در شاخص‌های اقتصادی مثبت، تنزل شدید در شاخص‌های انسانی، اجتماعی و پایان الگوی تک‌خطی توسعه هستیم. مکتب نهادی توسعه با تمرکز بر نیازهای بومی ...  بیشتر
الگوی حکمرانی خوب از دیدگاه نهج‌البلاغه: ‌گامی در جهت تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
الگوی حکمرانی خوب از دیدگاه نهج‌البلاغه: ‌گامی در جهت تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

محمد منتظری؛ اکبر بهمنی؛ علیرضا فتحی زاده

دوره 6، شماره 11 ، شهریور 1397، صفحه 133-154

چکیده
  حکمرانی خوب مبحثی است که در دهه‌های اخیر توجه محافل علمی را به خود جلب کرده است. تحقیقات بیان می‌دارند متناسب با مقتضیات کشورها (عوامل سیاسی، فرهنگی و مذهبی) الگوی حکمرانی خوب توسعه می‌یابد. پژوهش حاضر ...  بیشتر
تحقق توسعه سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تحقق توسعه سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

حسن عزیزی؛ اسماعیل شفیعی؛ علیرضا گلشنی

دوره 6، شماره 11 ، شهریور 1397، صفحه 157-183

چکیده
  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بهره‌گیری از کلیّت نظام جمهوری اسلامی ایران و با توانایی درک و تحلیل واقعیت‌های جامعه و شناخت ارزش‌های ملی و بومی، درصدد پاسخ‌گویی به نیازهای مادی و معنوی جامعه است. این ...  بیشتر
حقوق بین‌الملل و الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی بررسی موردی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
حقوق بین‌الملل و الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی بررسی موردی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

غزاله کبیرآبادی؛ احمد محمدی؛ رضا سلطانی

دوره 6، شماره 11 ، شهریور 1397، صفحه 185-214

چکیده
  از ضرورت‌های دورۀ نوین حیات اجتماعی، ارتباطات گسترده و به‌هم‌تنیده میان دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی است. هر دولتی با اتکا به مزیت‌های مطلق و نسبی‌اش، سیاست‌ها و برنامه‌های پیشرفت خود را تنظیم ...  بیشتر