دوفصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی از بهار و تابستان 1391 بصورت دوفصلنامه شروع به انتشار نموده در در سال 1394 موفق به کسب امتیاز علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علمی شده و از سال 1398 طبق آیین نامه جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یک نشریه علمی منتشر می شود.

خط مشی دوفصلنامه مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی انتشار مقاله های علمی پژوهشی در حوزه الگوهای پیشرفت است لازم است مقاله ها در جهت توسعه دانش الگوی پیشرفت باشد. تحلیل نظران و تجارب مرتبط با حوزه الگوی پیشرفت با برخورداری از رویکرد نقد علمی از رئوس این خط مشی می باشد