- دوفصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی اسلامی، تنها مقالاتی را می‌پذیرد که در ارتباط با الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی اسلامی هستند.

- دوفصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی اسلامی، تنها مقالاتی را مورد بررسی قرار می‌دهد که از طریق سامانه الکترونیک آن (همین سامانه) ارسال شده باشند.

- نویسنده/ نویسندگان لازم است پیش از ارسال مقاله به دوفصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی اسلامی، راهنمای نویسندگان را در همین سامانه مطالعه کرده و مقاله خود را به طور دقیق بر اساس آن تنظیم نمایند.

- پس از ارسال مقاله توسط نویسنده/ نویسندگان، دوفصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی اسلامی موضوع و کلیت آن را مورد بررسی قرار داده و چنانچه مقاله در راستای اهداف و زمینه موضوعی این دوفصلنامه باشد، به نویسنده/ نویسندگان آن از طریق همین سامانه اطلاع داده می‌شود.

- در این مرحله، چنانچه دبیر تخصصصی موضوعی دوفصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی اسلامی، مقاله را با معیارهای دوفصلنامه مطابق تشخیص دهد، آن را برای ارزیابی به داوران موضوعی ارجاع خواهد داد. (چنانچه مقاله از نظر دبیر تخصصی فاقد معیار‌های دوفصلنامه تشخیص دهد و رد شود، از طریق همین سامانه به نویسنده/نویسندگان اطلاع داده خواهد شد).

- در این مرحله دو داور با تخصص موضوعی، مقاله را مورد ارزیابی قرار می‌دهد که نظرات ایشان از طریق همین سامانه به نویسنده/ نویسندگان مقاله، اطلاع داده خواهد شد. داوران موضوعی دوفصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی اسلامی، این اختیار را دارند که مقاله مورد قبول قرار داده یا رد کنند و یا از نویسنده/ نویسندگان بخواهند آن را به هر اصلاح کنند. (چنانچه مقاله از نظر دوران رد شود، از طریق همین سامانه به نویسنده/نویسندگان اطلاع داده خواهد شد).

- چنانچه یکی از داوران مقاله رد کند و داور دیگر آن را قبول کند یا با اصلاحات مورد قبول بداند، مقاله برای بررسی به داور موضوعی سوم ارجاع داده خواهد شد تا وی نیز در این باره نظر خود را اعلام دارد. در این شرایط معیار تصمیم‌گیری دوفصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی اسلامی، برای قبول یا رد مقاله، دو رای از سه رای داوران خواهد بود.

- در این مرحله، پس انجام اصلاحات مورد نظر داوران توسط نویسنده/ نویسندگان، مقاله اصلاح شده از طریق همین سامانه به دوفصلنامه ارسال خواهد شد تا اصلاحات مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که نظر داوران برآورده شده باشد، مقاله مورد پذیرش دوفصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی اسلامی قرار خواهد گرفت و از طریق همین سامانه به نویسنده/ نویسندگان آن اطلاع داده خواهد شد.

- پس از پذیرش مقاله توسط دوفصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی اسلامی، نویسندگان ملزم هستند برای چاپ، اصلاحات مد نظر ویراستار ادبی، ویراستار علمی و صفحه‌آرا را در مقاله خود انجام دهند و در زمان مقرر مقاله را از طریق همین سامانه برای دوفصلنامه بفرستند. (چنانچه نویسنده/ نویسندگان در زمان مقرر اقدام به این نوع اصلاحات نکنند، نوبت چاپ آنها به تأخیر خواهد افتاد).

- نویسنده/ نویسنگان متعهد هستند، اصلاحات مقاله را در هر مرحله طبق زمان مقرری که از طریق همین سامانه به آنها اطلاع داده خواهد شد، انجام دهند، در غیر این صورت، مقاله در مرحله قبل از پذیرش، از ادامه فرآیند بررسی خارج خواهد شد و در هر مرحله پس از پذیرش دچار تأخیر در نوبت چاپ خواهد شد.

- نویسنده/ نویسندگان لازم است تا شماره همراهی را به دوفصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی اسلامی اعلام کنند که سرویس تبلیغات پیامکی آن بسته نباشد، زیرا دوفصلنامه به جز اطلاع‌رسانی از طریق سامانه خود و ایمیل، به آنها از طریق سامانه پیامکی خود نیز اطلاع‌رسانی خواهد کرد.