مدیر مسئول


دکتر محمدرضا مردانی استادیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

علوم سیاسی

سردبیر


دکتر غلامرضا جمشیدیها استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

  • gjamshidiut.ac.ir

جانشین سردبیر


دکتر مهناز پورهاشمی روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد البرز، کرج، ایران

جامعه شناسی

  • mz.pourhashemigmail.com

دبیر تخصصی


دکتر سید محمدرضا موسوی دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه

علوم سیاسی

  • moosaviutgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهلا باقری میاب دانشیار جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

جامعه شناسی

  • 4747bagmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامرضا جمشیدیها استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

  • gjamshidiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی ربانی خوراسگانی استاد جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

  • a.rabbaniltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابراهیم فیاض استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

  • efayazut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدرضا سیدجوادین استاد مدیریت دانشگاه تهران

مدیریت

اعضای هیات تحریریه


دکتر موسی عنبری دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر شمس الله مریجی استاد علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

جامعه شناسی

  • marijibou.ac.ir