مدیر مسئول


دکتر محمدرضا مردانی دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

مدیریت دولتی

  • olgou1391gmail.com

سردبیر


دکتر محمدرضا مردانی دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

مدیریت دولتی

  • olgou1391gmail.com

جانشین سردبیر


دکتر وحید آرایی (جانشین سردبیر و دبیر تخصصی) دانش آموخته دکترای سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران و استادیار گروه مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سیاستگذاری عمومی

  • vah.araeiiauctb.ac.ir

مدیر اجرایی


دکتر مهناز پورهاشمی روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد البرز، کرج، ایران

جامعه شناسی

  • mz.pourhashemigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهلا باقری میاب دانشیار جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

جامعه شناسی

  • 4747bagmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامرضا جمشیدیها استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

  • gjamshidiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی ربانی خوراسگانی استاد جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

  • a.rabbaniltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابراهیم فیاض استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

  • efayazut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدرضا سیدجوادین استاد مدیریت دانشگاه تهران

مدیریت

اعضای هیات تحریریه


دکتر موسی عنبری دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا مردانی دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

مدیریت دولتی

  • mardanimryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر شمس الله مریجی استاد علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

جامعه شناسی

  • marijibou.ac.ir