بنام خداوند بخشنده مهربان  

اسامی داوران مجله الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی

 

مجله بهار و تابستان 98

مجله پائیز و زمستان 98

مجله بهار و تابستان 99

دکتر نوراله قیصری ، دانشگاه تهران

دکتر ابراهیم کلانتری ، دانشگاه تهران

دکتر حمید پارسانیا ، دانشگاه تهران

دکتر غلامرضا جمشیدیها ، دانشگاه تهران

دکتر نادری ، دانشگاه تهران

دکتر حسین زاده ، دانشگاه تهران

دکتر موسی عنبری ، دانشگاه تهران

دکتر شریعتی ، دانشگاه تهران

دکتر مجتبی زارعی ، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسین زاده ، دانشگاه تهران

دکتر ابراهیم فیاض ، دانشگاه تهران

دکتر غلامرضا جمشیدیها، دانشگاه تهران

دکتر سید سعید زاهدانی، دانشگاه شیراز

دکتر کرم الهی ، دانشگاه بافرالعلوم ، قم

دکتر رحیمی سجاسی، دانشگاه شاهد

دکتر بستان ، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، قم

دکتر ربانی خوراسگانی ، دانشگاه اصفهان

دکتر پرچمی، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر انتظاری، دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر حسن خیری ، دانشگاه آزاد

دکتر بیات، دانشگاه فارابی

دکتر کرم الهی ، دانشگاه باقر العلوم ، قم

خانم دکتر اسکوئی ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر شمس اله مریجی، دانشگاه باقر العلوم قم

 

 

 

.