نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

حکمرانی خوب مبحثی است که در دهه‌های اخیر توجه محافل علمی را به خود جلب کرده است. تحقیقات بیان می‌دارند متناسب با مقتضیات کشورها (عوامل سیاسی، فرهنگی و مذهبی) الگوی حکمرانی خوب توسعه می‌یابد. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی حکمرانی خوب از دیدگاه نهج‌البلاغه، به‌عنوان گامی در جهت تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام شده است. این پژوهش با رویکردی کیفی، با استفاده از استراتژی مفهوم‌سازی داده‌بنیاد به بررسی شاخص‌های حکمرانی خوب از دیدگاه حضرت علی(ع) در قالب خطبه‌ها و نامه‌های نهج‌البلاغه پرداخته است و سپس با ارائه الگویی با عنوان حکمرانی کریمه، آن را با الگوهای رایج حکمرانی خوب مقایسه می‌کند؛ بدین‌ترتیب که بخش‌هایی از نهج‌البلاغه که براساس کلیدواژه‌های مرتبط با حکمرانی انتخاب شدند، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند که دستاورد آن، برداشت 606 کد، 86 مفهوم و 24 مقوله بود. نتایج نشان داد رفتار فاضله به‌عنوان پدیدۀ محوری و در تعامل با عوامل دیگر موجد حکمرانی کریمه به‌عنوان الگوی حکمرانی خوب از دیدگاه نهج‌البلاغه است. شیوۀ تعامل این عوامل در مدل نهایی تحقیق نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Model of Good governance from point of view of Nahj Al Balagha: step towards explaining Islamic-Iranian model of development

نویسندگان [English]

  • Mohammad Montazeri
  • Akbar Bahmani
  • Alireza Fathizadeh

چکیده [English]

Good governance is a topic that has attracted the attention of scholars in recent decades. Research suggests that the model of good governance is developed in accordance with the needs of countries (political, cultural and religious factors). The purpose of this study was to present a good governance model from Nahj-Balaghe's point of view as a step towards explaining the Iranian Islamic model of progress. This study, using a qualitative approach, explores the indicators of good governance from the points of view of Ali (AS) in the form of sermons and letters of Nahj al-Balagha, and then presents a model entitled Karima government and compares it with current models of good governance. Thus, parts of the Nahj al-Balagha, selected on the basis of keywords related to governance, were analyzed in three stages of open, axial and selective coding which resulted in the extraction of 606 codes, 86 concepts, and 24 categories. The results showed that good behavior as a central phenomenon through interaction with other factors lead to Karimeh government as a good governance model from Nahj al-Balaghi perspectives. How these factors interact is illustrated at the end of the paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Karimeh Governance
  • Good Governance
  • Imam Ali (AS)
  • Data Conceptual Theory