نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بهره‌گیری از کلیّت نظام جمهوری اسلامی ایران و با توانایی درک و تحلیل واقعیت‌های جامعه و شناخت ارزش‌های ملی و بومی، درصدد پاسخ‌گویی به نیازهای مادی و معنوی جامعه است. این الگو دارای مبانی معرفتی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی است که ریشه در آموزه‌های وحیانی و عقیدتی اسلام دارد و محتوای آن مبتنی‌بر توحید، معاد و تفکیک‌نشدنِ دنیا و آخرت است. فرایند توسعه سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی‌بر معارف الهی و اسلامی و برآمده از بطن و شرایط تاریخی، بومی و فرهنگی کشورمان است که در بستر نظام جمهوری اسلامی ایران تحقق می‌یابد. الگوهای گوناگونی برای نوسازی و توسعۀ کشور ارائه شده است که بیشترِ این الگوها به دلیلِ غیر‌بومی‌بودن و بی‌توجهی به شرایط تاریخی، فرهنگی و مذهبی با موانع و مشکلاتی مواجه بوده‌اند. هدف پژوهش حاضر این است که ضرورت و اهمیت توسعه سیاسی را در چهارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد تأکید قرار دهد و اصول و مبانی و چگونگی تحقق آن را ترسیم کند. این پژوهش با تبیین شاخص‌های زیربنایی توسعه سیاسی، چگونگی ارادۀ تحقق آن را در جامعه مورد توجه قرار می‌دهد. استراتژی‌های مدنظر برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، در چهارچوب روش کیفی و مبتنی‌بر راهبرد توصیفی ـ تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد شاخص‌های توسعه سیاسی در این الگو منطبق بر شریعت بوده و با پایبندی به اجرای عدالت در فضای سیاست‌گذاری جامعه، زمینۀ توسعه سیاسی مطلوب فراهم می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Realizing Political Development in the Islamic - Iranian Model of Progress

نویسندگان [English]

  • Hasan Azizi
  • Esmaeil Shafiei
  • Alireza Golshani

چکیده [English]

The Islamic-Iranian model of progress by taking advantage of the system of the Islamic Republic of Iran and being able to understand and analyze the realities of society and to understand national and indigenous values, seeks to respond to the material and spiritual needs of society. This model has epistemological, ontological and anthropological foundations that are rooted in the revelation and doctrinal teachings of Islam. Therefore, its content is based on monotheism and resurrection and the indivisibility of the world and the hereafter. The process of political progress in the Islamic-Iranian paradigm is based on divine and Islamic divine education and the historical, indigenous, and cultural conditions of our country, which are realized in the Islamic Republic of Iran. Numerous models have been presented for the modernization and development of our country, most of which have encountered obstacles due to their non-indigenous nature and lack of attention to the historical, cultural and religious conditions of Iran. The purpose of the present study is to emphasize the necessity and importance of political development in the context of the Islamic-Iranian model of progress and to outline the principles and how it can be achieved. This study, by explaining the underlying indicators of political development, seeks to find out how the will of the community is realized. The strategies used to analyze the data in the present study are based on qualitative and descriptive-analytical methods. The results of this study show that the indicators of political progress in this model are in accordance with the shari'a and by commitment to justice in the community policymaking area; the desired political development is achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political progress
  • Pattern
  • Commitment
  • Justice
  • Progress