نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از مهم‌ترین گام‌هایی که در فرایند دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید دنبال شود، طراحی الگوی رهبری تحول است. ضرورت‌ها و ویژگی‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ایجاب می‌کند ابتدا نظریه مبنای رهبری تحول که با ضرورت‌های این الگو همخوانی دارد، تهیه و سپس مبتنی‌بر آن، نسبت به طراحی الگوی رهبری تحول اقدام شود. بر این اساس، این مقاله به موضوع ارائه نظریه مبنای رهبری تحول می‌پردازد و می‌کوشد نظریه مبنای برآمده از آیات قرآن کریم دربارۀ شیوۀ ایجاد تحول مورد نظر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را تدوین کند. نتایج اجمالی حاصل از این پژوهش، در قالب 30 اصل معرفی شده است. پرداختن به موضوع «نظریه مبنا» به جای ارائه مدل بدون توجه به پارادایم و نظریه مبنای آن، از مهم‌ترین نوآوری‌های این مقاله است. نظریه مبنای ارائه‌شده در این مقاله می‌تواند مبنای طراحی الگوی رهبری تحول و مدل‌های ایجاد تحول در اجتماعات انسانی با رویکرد اسلامی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

TheTransformation Leadership Paradigm Based on Thematic Contemplate in the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Shahab Jenabi
  • Mohammad Saeed Jebel Amali
  • Alireza Ali Ahmadi

چکیده [English]

Designing a “Transformational Leadership Model” is regarded as one of the most important steps that should be followed up in the process of achieving the Islamic – Iranian model of progress. The model of transformational leadership wants to provide necessary conditions for the fundamental, systematic and transcendental transformation in different levels from the status quo to the desired state. Since each of the models and methods proposed to create change and/or transformation is naturally formed based on the theoretical foundations and intellectual paradigm accepted by their designers, the requirements and characteristics of the Islamic – Iranian model of Progress require providing the “Transformation Leadership Paradigm” at first which conforms to the requirements of this model and then to design a transformational leadership model based on it. With due observance to the abovementioned cases, this paper attempts to present the “Transformation Leadership Paradigm” as a theory based on the conception of Quranic verses with a subject-based approach and based on a qualitative research approach designed for this purpose, so that its results have been introduced within the framework of 30 principles. Addressing the subject of “Paradigm” and “Baseline Theory” rather than presenting a model without considering the paradigm and its basic theory, making utmost effort to provide necessary conditions for the creation of transformation at all levels as well as the concept of transformation considered in this research is one of the most important innovations in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Transformation Leadership
  • Paradigm
  • Change
  • Qualitative Research
  • Thematic Contemplate