نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به‌رغم اجرای چند دهه برنامه‌های توسعه در ایران، شاهد افول در شاخص‌های اقتصادی مثبت، تنزل شدید در شاخص‌های انسانی، اجتماعی و پایان الگوی تک‌خطی توسعه هستیم. مکتب نهادی توسعه با تمرکز بر نیازهای بومی و ویژگی‌های مردم‌شناختی، ضمن تأکید بر واقع‌بینی و چندوجهی‌بودن تحلیل، درون‌زا‌بودن تغییرات نهادی و روش تحلیل تاریخی، بیش از سایر مکاتب و مدل‌های متعارف علم اقتصاد در دانش توسعه مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مقاله ارائه تصویری از مدل نونهاد‌گرایی و امکان استخدام و کاربست‌پذیری آن برای ایران است تا بتواند کارایی و ابعاد گوناگون دستگاه نظری آن را در پاسخ به تنگنای توسعه ایران نشان دهد. پرسش اصلی مقاله این است که ادبیات نونهادگرایی تا چه اندازه قادر به ارائه راهکاری برای خروج از تنگناهای حاکم بر اقتصاد سیاسی است؟ فرضیه تحقیق این است که نظر به ضدیت منطق نهادگرایی با نظریه‌های محض کمّی و اقتصاد‌محوریِ صرف، ضمن تعقیب هدف حل مشکلات مربوط به رفاه اجتماعی و با گذار از دغدغه‌های اقتصاد نئوکلاسیک، دغدغه‌مند سازمان و کنترل نظام اقتصادی، به دنبال طراحی نظریِ الگویی برای رشد و توسعه کیفی با تکیه بر نهادهای رسمی و غیررسمی بر مبنای مؤلفه‌های شفاف‌سازی، حکمرانی خوب، نظارت دولت و اجتناب از رانتیریسم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political Economy of Iran from the Perspective of New Institutionalism

نویسندگان [English]

  • Nesa Zahedi
  • Sayed Ebrahim Sarparst Sadat

چکیده [English]

Despite the implementation development programs within the several decades in Iran, we see a decline in positive economic indicators, a sharp decline in human, social indicators, and a one - line pattern of development. The institutional school of development through focusing on the local needs and demographic characteristics and emphasis on the optimism and multidimensional analysis internalized institutional changes and historical analysis method, has been emphasized more than other conventional approaches and models of economics. The aim of this paper is to provide an example of the model of new Institutionalism and the possibility of employment and applicability for Iran to demonstrate the effectiveness of its theoretical system in response to the dilemma of the development of Iran. The main question of this paper is how well the New Institutionalism literature is able to provide a solution to exit the bottlenecks that govern the political economy? The hypothesis of the study is that the idea of anti - rational logic is spent on quantitative theories and pivotal economy, problems relating to social well - being and moving from the concerns of neoclassical economics, the concern of the organization and control of the economic system, seeking to design a model for development and qualitative development based on the elements of transparency, good governance, government oversight, and avoidance of rentierism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutionalization
  • development
  • formal and informal legal arrangements
  • localization
  • Iran