نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه در میان جوامع و دولت‌ها از مقوله پیشرفت، با عنوان مسئله پیشرفت یاد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، ضرورت‌های پیشرفت، شرایط تحقق پیشرفت، راه‌های رسیدن به پیشرفت و در نهایت کسب حداکثری منافع ملی از طریق الگوهای پیشرفت را می‌توان جزء اصلی‌ترین مسائل روز کشورها دانست. پیشرفت و عصارۀ آن یعنی منافع ملی حداکثری از جمله مسائلی است که ذهن اندیشمندان و سیاست‌مداران را به خود معطوف داشته و هرکس از دریچه و زاویه‌ای به این مهم پرداخته است. هدف اصلی تحقیق حاضر این است که با بررسی جامع و کامل جایگاه منافع ملی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به‌عنوان پیش‌زمینۀ حرکت برای وصول به پیشرفت مطلوب، اهمیت و ضرورت توجه به منافع ملی را در تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی مورد ملاحظه قرار دهد و در نهایت بتواند الزام‌ها و ظرفیت‌های الگوی بومی پیشرفت را برای کسب حداکثری منافع ملی در کشور عملیاتی کند و امکان و انگیزۀ حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی را با نگاه روشن‌تر و دقیق‌تری فراهم سازد. روش انجام این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی (زمینهیابی) است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبۀ نیمه‌سازمان‌یافته با 22 نفر از صاحب‌نظران در حوزه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Position of National Interest in the Iranian Islamic Model of Progress

چکیده [English]

Nowadays, among communities and government, progress is considered as the issue of progress. In other words, the emergence of progress, the conditions for achieving progress, achieving progress and finally achieving maximum national interests through progress patterns can be considered the most important daily issues. Progress and its essence, the ultimate national interest, is one of the issues which attracted the attention of scholars and politicians, and everybody has looked at from his or her own lenses. The main purpose of this study is to highlight the importance of national interest position in Islamic-Iranian model of progress by thoroughly examining it as a prerequisite for achieving a desirable progress, which at the end can operationalize the requirements and capacities of the indigenous model of progress to maximize national interests in the country and provide the opportunity and motivation to move towards a new Islamic civilization with a clearer and more precise view. The method of this research is descriptive (survey). The data were collected through semi-structured interview with 22 experts in the field of Islamic-Iranian Model of Progress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic model
  • Iranian
  • progress
  • national interest