امنیت هستی‌شناختی و الگوهای پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران
امنیت هستی‌شناختی و الگوهای پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران
دوره 3، شماره 6 ، مهر 1394، صفحه 23-48

چکیده
  چکیده امنیت هستی‌شناختی، منازعات و مناقشات پایدار در روابط بین‌الملل را تحلیل[Z1]  می‌کند. منازعات و مناقشاتی که ممکن است منافع فیزیکی و رئالیستی کشورها را به خطر بیاندازد. اما امنیت هویتی آن‌ها ...  بیشتر
تضمن‌های بنیادین الگوی اثربخش اسلامی و ایرانی پیشرفت
تضمن‌های بنیادین الگوی اثربخش اسلامی و ایرانی پیشرفت
دوره 3، شماره 6 ، مهر 1394، صفحه 49-72

چکیده
  چکیده بر خلاف دیدگاه‌های سنتی که در آنها توسعه، مقوله‌ای اقتصادی ارزیابی می‌شود، در رویکردهای جدید، توسعه حاصل اتخاذ رویکردهای اثربخش در جوامع دانسته می‌شود و طرفداران آنها معتقدند بنیان‌های توسعه، ...  بیشتر
سالخوردگی جمعیت ایران در چهار دهه پیشرو
سالخوردگی جمعیت ایران در چهار دهه پیشرو
دوره 3، شماره 6 ، مهر 1394، صفحه 73-94

چکیده
  چکیده سالخوردگی جمعیت کشور در سال‌های آینده، نگاه‌های بسیاری را به خود جلب خواهد کرد. روند تغییرات جمعیتی کشور به گونهای است که در آینده نزدیک، یک دوره سالخوردگی جمعیت فشرده را پیش رو خواهیم داشت. تعداد ...  بیشتر
نقد و بررسی آراء و اندیشه‌های متفکران مسلمان درباره رابطه میان دین و توسعه به منظور تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (مورد مطالعه: نصر، ملکیان و شریعتی)
نقد و بررسی آراء و اندیشه‌های متفکران مسلمان درباره رابطه میان دین و توسعه به منظور تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (مورد مطالعه: نصر، ملکیان و شریعتی)
دوره 3، شماره 6 ، مهر 1394، صفحه 95-118

چکیده
  چکیده در مقاله حاضر، با استفاده از نظریه جان اف هات در کتاب «علم و دین: از تعارض تا گفت‌وگو» رابطه میان دین اسلام و توسعه در آراء اندیشمندان دینی بررسی شده است. به طوری که رویکرد تعارض میان دین و ...  بیشتر
تبیین اخلاق اقتصادی ایرانیان با باورهای آیینی یا دینی با تکیه بر دوره مشروطه
تبیین اخلاق اقتصادی ایرانیان با باورهای آیینی یا دینی با تکیه بر دوره مشروطه
دوره 3، شماره 6 ، مهر 1394، صفحه 119-154

چکیده
  چکیده تلاش برای شناخت راه‌های بومی رشد و پیشرفت از جمله دغدغه‌های اساسی جامعه ایرانی در زمان حاضر است. با وجود تلاش در این حوزه، ظاهراً توجه به کنشگر و فاعل انسانی در امر توسعه مغفول واقع شده است. در ...  بیشتر
کاربری میراث علمی و فنی تمدن اسلامی در عصر حاضر
کاربری میراث علمی و فنی تمدن اسلامی در عصر حاضر
دوره 3، شماره 6 ، مهر 1394، صفحه 155-185

چکیده
  چکیده با وجود حجم انبوه کتب، مقالات، و یادداشت‌های مختلف در تحلیل آثار علمی، فنی، هنری، فلسفی، عرفانی، ادبی، تفسیری، و نظایر این‌ها، که از دوران شکوفایی و درخشندگی تمدن اسلامی بر جای مانده است، کمتر ...  بیشتر