نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه مدیریت دولتی ، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران

2 استادیار ، گروه مدیریت‌دولتی، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران

3 دانشیار ، گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران

چکیده

­بخش ­قابل ­توجهی ­ازاقدامات­اجرایی­در­کشور،توسط کارکنان بخش­دولتی­صورت­می­پذیرد. بنابراین­هر­اقدامی ­در­جهت بهبود عملکرد منابع­انسانی منتج­ به­ارتقاء کیفیت خدمات عمومی­خواهد شد. تلاش­در­راستای اجرای­خط­مشی بهبود­عملکرد­منابع انسانی­ضمن­آسیب­شناسی ­عملکرد­دستگاه‌های­اجرایی­­ در­ارتباط با بهبود عملکرد منابع انسانی بستری برای ارتقاء عملکرد این­سازمان‌ها خواهد شد. هدف:­اجرا­ خط­مشی به­فعالیت­ها و­اقدامات سازمان­های مجری و­چگونگی انجام­دادن آن­ها­گفته می­شود. در­اجرای خط­مشی، باید به مرحله­تدوین­(قابلیت سازمان در­تدوین خط­مشی­های تعالی بخش)، به مرحله اجرا (قابلیت و ظرفیت اجرایی سازمان مجری خط­مشی)­وهم به­انسجام و­هماهنگی خط­مشی­ها نگاهی توأمان داشت. لذا طراحی مدلی دقیق،جامع ویکپارچه برای نائل شدن به پیامدهای موفقیت­آمیز اجرای خط­مشی،بسیار ضروری­است. هدف اصلی این پژوهش­طراحی­مدل­اجرایی­خط­مشی­بهبود عملکرد­منابع انسانی­در شستا می­باشد. ­­روش­پژوهش­از­نوع­کیفی بوده و­داده­ها از­طریق­مصاحبه نیمه ساختارمند با متخصصان خط­مشی­گذاری­و­حوزه منابع­ انسانی ­گردآوری ­گردید. داده‌های پژوهش­شامل­اسناد­بالادستی، ­متون­و­نتایج­حاصل از­مصاحبه ­با 16نفر­از متخصصان دانشگاهی و خبرگان ­سازمانی که به صورت نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌های کیفی از بررسی اسناد و­ادبیات مرتبط و­ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده گردید.داده‌های حاصل­از مصاحبه­با تکنیک آترید و­استرلینگ مورد بررسی و تجزیه و­تحلیل قرار­گرفتند. نتایج تحقیق حاضر­نشان داد که مدل اجرای خط­مشی بهبود عملکرد منابع انسانی شامل6 مفهوم (مضمون فراگیر)، 24بُعد (مضمون سازمان دهنده) و 145مؤلفه (مضمون پایه) است. در پژوهش حاضر سعی شد مدلی ارائه شود که مجموعه ای از عوامل تأثیرگذار در خط­مشی­گذاری و­اجرای آن در حوزه بهبود عملکرد منابع انسانی را در تعامل و تبادل با یکدیگر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.­درک صحیح از مفاهیم حاصل شده و به کارگیری آن در نظام اجرای خط مشی سازمان های دولتی، در اثربخشی و کارایی مجموعه عملکرد کارکنان و ­سازمان تأثیر ­بسزایی­خواهد­ گذاشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Implementing of Human Resource Performance Improvement policies in shasta

نویسندگان [English]

  • Ahmad Davoodifar 1
  • javad mehrabi 2
  • nasrin jazani 3

1 PhD student, Department of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran Assistant Professor, Government Management Department, Qazvin Branch, Islamic Azad

2 Assistant Professor, Government Management Department, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran,

3 Associate Professor, Department of Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background A large volume of executive activities in the country is carried out by public sector employees. Therefore, any activity related to the development of employees in this sector will bring significant results in promoting public services. try to implement of improving the human resource performance policies could be the basis for improving the performance of these organizations.

Purpose: Policy implementation refers to the activities of implementing organizations and how they are carried out. In the implementation of the policy, It should be taken a comprehensive look at the formulation stage (the ability of the organization to develop policies), the implementation stage (the ability and executive capacity of the organization implementing the policy), and the coherence and coordination of the policies. Therefore, it is very necessary to design an accurate, comprehensive and integrate model to achieve the successful consequences of policy implementation. The main purpose of this study is to designing a model for implementing of human resource performance improvement policies in shasta.

Findings: Based on this study, six comprehensive themes and Twenty-four theme organizer and hundred and forty-five basic theme identified and extracted.Conclusion: In the present study, It was tried to study and analyze a model of the influencing factors of the implementation of policies to improve the performance of human resources in interaction and exchange with each other. A proper understanding of the extracted factors will have a significant impact on the effectiveness and efficiency of policy implementation.Keywords: Policy Implementation, Human Resources Policy, Implementing Model, Shasta, Theme analysis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy Implementation
  • Human Resources Policy
  • Implementing Model
  • Shasta
  • Theme analysis