تبیین ماهیت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تبیین ماهیت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
دوره 2، شماره 3 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 79-104

چکیده
  تحقق الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت مبتنی بر انعکاس آرمان ها و اهداف نظام با اتکا به پشتوانه های حقوقی و شرعی، تبیین کننده نگاهی سیستمی مشتمل بر تعیین اجزای مرتبط و ترسیم چگونگی ارتباط آنها، دارا بودن قابلیت ...  بیشتر
تولید ملی، رمز تحقق پیشرفت اقتصادی با رویکرد اسلامی- ایرانی
تولید ملی، رمز تحقق پیشرفت اقتصادی با رویکرد اسلامی- ایرانی
دوره 2، شماره 3 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 139-178

چکیده
  اسلام خواستار پرورش انسان و جامعه ای تکامل یافته است، تکامل مورد نظراسلام در زمینۀ سرمایه های مادی همان پیشرفت اقتصادی است، که انسان و جامعۀ سالم در مسیر آن قرار دارند،که با تولید تحقق می یابد. در این ...  بیشتر