نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 دانشگاه گلستان

چکیده

تمایزات سبکهای زندگی ربط وثیقی با میزان مصرف فرهنگی دارد. بنا بر نظر بوردیو، آنچه تعیین کنندة نحوة گزینش ژانرهای مختلف کالاهای فرهنگی است، تعامل نظامی از رویه‌های ادراک و ارزیابی (ذائقه)، و نظامی از اعمال قابل طبقه‌بندی است که سبک زندگی را ایجاد می‌کند. سبک‌های زندگی موجب نوعی نظم منطقی در مصرف فرهنگی می‌شوند که بر اساس آن می‌توان افراد را بر حسب تشابهات و یا تمایزاتشان در سطوح عالی، میانی و عامی قرار داد. پژوهش حاضر،‌ با هدف شناسایی رابطة بین سبک زندگی (ایرانی- اسلامی) و مصرف فرهنگی شهروندان گرگانی بر مبنای نظریه‌های جامعه شناسی، به روش پیمایشی انجام شده است. جامعة آماری تحقیق ۳۵۰۶۷۶ نفر شهروندان گرگانی بالاتر از ۱۸ سال بوده اند که تعداد ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک (با استفاده از نقشه حوزه و بلوکهای شهری) انتخاب شده و به پرسشهای تحقیق پاسخ داده اند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامة محقق ساخته بوده که با اعتبار‌یابی محتوایی از نوع صوری توسط کارشناسان و پایایی مطلوب (ضریب آلفا ی کرونباخ=۹۳۳/۰) مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه تحقیق نشان‌دهندة رابطة معنادار (۴۰۹/۰r=) بین دو متغیر اصلی تحقیق (سبک زندگی و مصرف فرهنگی) بوده ‌است. همچنین تحلیل رگرسیونی و تحلیل مسیر داده‌ها نشان داد که۳/۳۷ درصد از تغییرات مصرف فرهنگی توسط متغیرهای مستقل اصلی و فرعی تحقیق تبیین -شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Islamic-Iranian LifeStyle And Cultural consumption (Case study: Gorgan citizens)

نویسندگان [English]

  • AKRAM MOLAVIZADEH 1
  • ALIEH SHEKARBEAGI 2
  • GHOLAMREZA KHOSH FAR 3

1 Islamic Azad University Tehran Central Branch

2 Islamic Azad University Tehran Central Branch

3 GOLESTAN UNIVERSITY

چکیده [English]

There exists a tangible relationship between differences in lifestyles cultural goods. In doing so, the purpose of the present study was to identify the relationship between Islamic-Iranian lifestyle and cultural consumption of citizens in Gorgan during 2016-2017 and it was conducted as a survey method on the basis of sociologists' theories. The statistical population of the citizens more than 18 years old in Gorgan was 350,676 people and 384 people were selected as a sample based on cluster sampling and systematic random sampling and they were asked to fill out the questionnaire. The instrument of the present study was a researcher-made questionnaire, which was formally validated by a group of experts with a high degree of reliability (Cronbach's alpha coefficient = ۹۱۷/۰). The SPSS software was used for the data analysis. In this regard, ‘demographic characteristics’, ‘ranges, levels, and diversity of cultural consumption’ and ‘levels of lifestyle’ of citizens in Gorgan were identified by with descriptive analysis of the data. Furthermore, the correlational relationships between independent variables, i.e. ‘background’, ‘personal’ and ‘structural’ variables, and the dependent variable, i.e. ‘cultural consumption of Gorgan citizens’, have been tested based on research hypotheses in inferential analysis of the data. The results of correlation analysis between lifestyle and cultural consumption show the relationship between the two main variables of the research study (r = ۴۰۹/۰). Furthermore, the regression analysis and path analysis showed that ۳/۳۷% of the variation of dependent variable was explained by primary and secondary independent variables of the research

کلیدواژه‌ها [English]

  • "cultural consumption"
  • " Islamic-Iranian lifestyle"
  • "socio-economic status"
  • "social capital"
  • " cultural capital"
  • "economic capital"