نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه زابل

چکیده

در دوران حاکمیت دانش توسعه، الگوهای گوناگونی از توسعه معرفی شده که در زمانه خود در همه سطوح و اجزای ناظر بر مدیریت توسعه رسوخ یافته و پیامدهای خاص مکانی- فضایی در عرصه جهانی، منطقه‌ای، ملی و سرزمینی نیز داشته است. تجربیات متعدد و همچنین نتایج حاصل از استفاده از الگوهای غربی توسعه، کشورهای جهان سوم از جمله ایران را به این نتیجه رسانده که استفاده از الگوهای بومی توسعه، الگویی که بر فرهنگ بومی و مبانی اعتقادی متکی باشد (اسلامی- ایرانی) بهترین الگو برای پیشرفت می‌باشد. هدف از این تحقیق ارزیابی الگوی فعلی توسعه روستایی با توجه به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌باشد. روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی می‌باشد و با استفاده از پرسشنامه و نرم‌افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج گویای این واقعیت است که الگوی غالب و رایج در زمینه برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران با الگوی اسلامی ایرانی مطابقت ندارد.
واژه‌های کلیدی: الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، الگوهای توسعه، توسعه روستایی، برنامه‌ریزی روستایی، الگوی غالب روستایی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparative Assessment of the Current Pattern of the Rural Development in Accordance with the Islamic-Iranian Development Pattern

نویسندگان [English]

  • morteza tavakoly 1
  • Saeed Badivand 2

چکیده [English]

In the Era of the rule of development knowledge, different patterns of development were introduced that in their time permeated every supervising level & element of development administration and also had particular local-spatial consequences in the universal, regional, national, and territorial arenas. By the use of several experiences as well as the results of Western development patterns, third world countries, including Iran have come to the conclusion that the best pattern for development is the domestic pattern which is based on the Islamic-Iranian indigenous culture and belief. The objective of this study is the assessment of the present-time rural –development pattern in accordance with the Islamic-Iranian development pattern. The method used in this study is descriptive-analytic which has been analyzed via questionnaires and SPSS software. The results pinpoint the fact that the common and dominant pattern of rural-development planning is not compatible with the Islamic-Iranian pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic-Iranian Development Pattern
  • Development Patterns
  • Rural-Development
  • Rural Planning
  • Rural Development