نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 دانش آموخته دکترای مدیریت دولتی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

با افزایش سازمان­هایی با ساختار مسطح و کاهش پست­های مدیریتی در لایه میانی، امکان ارتقای عمودی کارکنان در سازمان­ها کاهش یافته است. شیوع فلات سازمانی یکی از پیامدهای عدم موفقیت در رقابت برای تصدی مشاغل در سطوح بالاتر سلسله مراتب سازمانی خواهد بود. پژوهش حاضر به بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده در رابطه میان فلات شغلی با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی خواهد پرداخت. از آنجایی که نخبگان از جمله اجزای نرم­افزاری نظام هر جامعه­ هستند که عملکرد آنها کل نظام اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور را متاثر می­سازد، پژوهش حاضر در میان مدیران و کارکنان سازمان ملی نخبگان انجام خواهد شد. روش پژوهش توصیفی(غیرآزمایشی) همبستگی بوده و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. همچنین به جهت بررسی مدل مفهومی از معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش بر وجود نقش حمایت سازمانی ادراک شده در اثرات فلات­زدگی شغلی صحه می­گذارد. همچنین نتایج، حاکی از تاثیر معنادار و معکوس بین فلات شغلی و متغیرهای تعهد و رفتار شهروندی سازمانی را نشان می دهد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of perceived organizational support in the relationship between occupational plateau and organizational citizenship behavior and organizational commitment (case study: employees of the National Elite Foundation)

نویسندگان [English]

  • hashem karghar 1
  • mehdi baghbaan 2

1 Assistant Professor, Department of Public Administration and Public Policy, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

2 PhD student in Public Administration, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.

چکیده [English]

With the increase of organizations with a flat structure and the reduction of management positions in the middle layer, the possibility of vertical promotion of employees in organizations has decreased. The prevalence of organizational plateaus will be one of the consequences of failure to compete for positions at higher levels of the organizational hierarchy. The present study will examine the role of perceived organizational support in the relationship between occupational plateau and organizational citizenship behavior and organizational commitment. Since the elites are among the software components of the system of any society, whose performance affects the entire social, political, cultural and economic system of the country, the present research will be conducted among the managers and employees of the national organization of the elites. Descriptive (non-experimental) research method is correlation and questionnaire was used. Structural equations have also been used to check the conceptual model. The results of the research confirm the role of perceived organizational support in the effects of job burnout. Also, the results indicate a significant and inverse effect between job plateau and variables of commitment and organizational citizenship behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career plateau
  • content plateau
  • structural plateau
  • biological plateau
  • organizational support