نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

2 رئیس دانشکده مدیریت

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل تاثیر گذار بر صلاحیت حرفه ای مدیران در دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته است با توجه به هدف و ماهیت، این پژوهش از نظر روش، یک تحقیق کمی بوده است . روش پژوهش برحسب هدف کاربردی است که با استفاده از فرمول کوکران و با خطای 05/0 تعداد 307 نفر به‌عنوان نمونه تعیین و برای افزایش دقت و پیش بینی افت حجم نمونه 320 نفر در نظر گرفته شد. لازم به ذکر است که افراد در بخش کمی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای که طبقات شامل واحدهای اداری و مالی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی، عمرانی، پزشکی، مجلس، برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، ورزش، معاونت سماء، آموزشی و تکمیلی و حوزه های ریاست و سایر دفاتر انتخاب شدند. در این پژوهش متناسب با حجم نمونه از هرطبقه به نسبت و به‌طور تصادفی در پژوهش شرکت کردندجامعه آماری بخش کمی پژوهش شامل کلیه مدیران سطوح مختلف واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان تهران می‌باشند. تجزیه و تحلیل کمی با نرم افزار SPSS انجام شده است. تعیین اندازه نمونه بر اساس فرمول کوکران تعیین شده و نمونه‌گیری طبقاتی است و نیز از روایی صوری، محتوی و سازه برای سنجش روایی استفاده شد و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که همگی مورد تایید قرار گرفتند.پرسشنامه در ابعاد انگیزش ، تکنولوژی و فناوری ، مدیریتی ، مهارتهای بین فردی ،ویژگیهای شخصیتی ، مدیر خلاق ، سازمان و کارکنان خلاق طبقه بندی شد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating factors affecting the professional competence of managers in Islamic Azad Universities of Tehran province

نویسندگان [English]

  • MOHAMAD MOHAMADI 1
  • ali rezaein 2

1 PhD student of Public Administration, Azad University, Science and Research Unit

2 Dean of the Faculty

چکیده [English]

The current research aims to investigate the factors affecting the professional competence of managers in Islamic Azad University. According to the purpose and nature, this research was a quantitative research in terms of method.The research method is applied according to the objective, using Cochran's formula and with an error of 0.05, the number of 307 people was determined as a sample, and 320 people were considered to increase accuracy and predict the drop in sample size.. It should be noted that the people in the quantitative section using stratified random sampling, which strata include administrative and financial, research, cultural and student, civil, medical, assembly, planning and economic affairs, sports, vice-chancellor, educational and supplementary units and The areas of the presidency and other offices were selected.In this research, the statistical population of the quantitative part of the research includes all managers of different levels of Islamic Azad University units in Tehran province. Quantitative analysis has been done with SPSS software.The sample size was determined based on Cochran's formula and stratified sampling, and face, content, and construct validity were used to measure validity, and Cronbach's alpha was used for reliability, all of which were approved. Questionnaire in the dimensions of motivation, technology, and technology. , management, interpersonal skills, personality traits, creative manager, organization and creative employees were classified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk taking
  • transformation and change attitude
  • organization strategy
  • human resource management skills
  • technology skills