نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات علم و فناوری، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

چکیده

امروزه نیاز سازمان‌های نظامی به مدیرانی است که بتوانند درست تصمیم بگیرند، راه‌حل‌های خلاقانه برای مسائل ارائه کنند و در مقابل کار و مسئولیت بر عهده گرفته خود پاسخگو باشند؛ زیرا این مدیران‌اند که تصمیم‌گیرنده درباره وقایع و شرایط سازمانی و تخصیص دهنده منابع‌اند. از این حیث، شناسایی و انتخاب و به‌کارگیری مدیران شایسته و کارآمد باید یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها و دغدغه‌های سازمان‌ها، به‌خصوص سازمان‌های نظامی محسوب ‌شود. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی شایستگی مدیران آجا و اعتبارسنجی آن انجام شده است. طرح پژوهش، کیفی و پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری اطلاعات از نوع مطالعه موردی است. مشارکت‌کنندگان شامل 15 نفر از مدیران و فرماندهان با تجربه و با رزومه عالی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا بودند. نمونه‌گیری با روش هدفمند از نوع گلوله برفی و مصاحبه به‌صورت نیمه ساختاریافته انجام شد. داده‌ها به کمک نرم‌افزار MAXQDAv2020 و به روش تحلیل مضمون مورد تحلیل و کدگذاری قرار گرفته و برای اعتباریابی الگوی پژوهش از شاخص‌های مقبولیت اشتراوس و کوربین؛ تکنیک بازدید توسط اعضاء و رویکرد خود بازبینی توسط محقق استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، الگوی شایستگی مدیران آجا شامل 56 مولفه و 8 بعد؛ شایستگی‌های رفتاری (فردی-شخصیت)، رهبر نظامی، اخلاق حرفه‌ای، مدیریتی، ارزشی، اقتصادی، دانشی و شبکه‌سازی می‌باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the competence model of AJA managers )case study: Postgraduates of Command and Staff University(

نویسندگان [English]

  • Mahmood Araei 1
  • hasan ghazi 2
  • nader shamami 2

1 Department of science and technology studies, AJA command and staff university, Tehran, Iran

2 Faculty member AJA command and staff university, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, military organizations need managers who can make correct decisions, provide creative solutions to problems, and be accountable for the work and responsibilities they undertake; Because it is the managers who make decisions about organizational events and conditions and allocate resources. In this sense, identifying, selecting and employing competent and efficient managers should be considered one of the main challenges and concerns of organizations, especially military organizations. Based on this, the current research was conducted with the aim of compiling the competency model of AJA managers and validating it. The design of the research is qualitative and the research is applied in terms of purpose and in terms of how to collect information, it is a case study type. The participants included 15 experienced managers and commanders with excellent resumes from the AJA Command and Staff University. Sampling was done with a purposeful snowball method and a semi-structured interview. The data was analyzed and coded with the help of MAXQDAv2020 software and by thematic analysis method, and to validate the research model, the acceptability indices of Strauss and Corbin; The technique of visiting by members and the approach of self-review by the researcher have been used. The findings of the research show that the competence model of AJA managers includes 56 components and 8 dimensions; Behavioral competencies (individual-personality), military leader, professional ethics, managerial, value, economic, knowledge and networking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competence
  • AJA managers
  • competency model
  • AJA Command and Staff University
  • foundation data theory