نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی مرکز نسیبه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

اسلام دین آگاهی ودانایی است وسراسر آیات قرآن و احادیث شریف، فراخوان دانایی و شناخت است.بنابراین اصل تردید ناپذیر درهر کار، نخست شناخت ابعاد جامع آن است.به گواهی تاریخ بصیرت عاملی است که بیش از هر عامل دیگری درموفقیت ویا ناکامی جریانات نقش داشته است.بنا به فرموده امام رضا(ع)یکی از خصائلی که موجب کمال می شود بصیرت است.لذابا توجه به جایگاه خطیر بصیرت و آثارو پیامدها و نقش آن درعبورسالم از فتنه های آخرالزمان، این پژوهش با هدف شناسایی روشهای بصیرت افزا از منظر امام رضا (ع) و نحوه الگوگیری از آن در جامعه امروز با رویکردکیفی انجام شددر بخش اول به شیوه پژوهش تاریخی از طریق تحلیل اسنادی و دربخش دوم جهت مشابهت یابی وقایع فتنه دوران امام رضابا شرایط جامعه امروز وارائه الگوی راهبردی، به شیوه تطبیقی استنتاجی صورت پذیرفت دراین پژوهش ابتدا با مراجعه به منابع و روایات، نوع مواجهه امام رضا (ع) در برابر فتنه های زمان خویش به خصوص فتنه واقفیه،شناسایی گردی و ملاحظه شد که تمامی این روشها در آیات و روایات درزمره مولفه های بصیرت آفرین است:تبیین جایگاه امامت و ولایت، تبیین و تاکید برتولی وتبری، ایجاد شبکه تبلیغی دارای خط فکری قدرتمند، تاکید بر نشر احادیث مستند وبرپایی حلقه های حدیث،جلسات مناظره و دعوت به تفکر و تعقل و تمسک به قرآن سپس با مشابهت یابی دوران امام رضا(ع) و زمان حال راهکارهای متناسب با مواضع امام رضا(ع) در دوران خویش برای جامعه امرو ارائه گردید که می توان گفت تمامی راهبردهای شناسایی شده ذیل مفهوم محوری "جهاد تبیین" قابل جمع است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The insightful methods of Imam Reza, peace be upon her, in dealing with sedition and its implications for today's society

نویسنده [English]

  • masoome moghimifirozabad

Department of Educational Sciences, Nasibeh Center, Farhangian University, Tehran

چکیده [English]

Islam is a religion of awareness and knowledge, and throughout the verses of the Quran and noble hadiths, there is a call for knowledge and understanding. Therefore, the unquestionable principle in any work is to first recognize its comprehensive dimensions. According to history, insight is a factor that is more important than any other factor in success or failure. Currents have played a role. According to Imam Reza (a.s.), one of the characteristics that leads to perfection is insight. Therefore, considering the important position of insight and its effects and consequences, and its role in passing safely from the temptations of the end of time, this research aims to identify the methods Insights from the perspective of Imam Reza (a.s.) and how to model it in today's society were done with a qualitative approach. In the first part, through historical research through document analysis, and in the second part to compare the events of sedition during the era of Imam Reza (a.s.).With the conditions of today's society, the presentation of a strategic model was done in a comparative and inferential way. In this research, first by referring to the sources and narrations, the type of confrontation of Imam Reza (a.s.) against the seditions of his time, especially the Waqfiyyah sedition, was identified and it was observed that all these methods in the verses and revelations are among the components of insight: explanation The position of Imamate and Wilayat, explanation and emphasis on Tuli and Tabari, creation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam
  • Reza (AS) "
  • "
  • insight