نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

4 گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر عبارت بود از ارائه مدل راهبردهای آموزشی موثر بر مدل کسب و کار انرژی‬های تجدیدپذیر با رویکرد اسلامی- ایرانی (با بررسی اسناد بالادستی و قوانین کشور ایران). روش پژوهش کمی و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 337 نفر از انتخاب شدند. ابزار تحقیق عبارت بود از پرسشنامه محقق ساخته. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، به دو روش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS 16 و Smart PLS انجام شد. نتایج‌ نشان داد چهارده مولفه در تبیین مدل ارائه مدل راهبردهای آموزشی موثر بر مدل کسب و کار انرژی‬های تجدیدپذیر با رویکرد اسلامی- ایرانی (با بررسی اسناد بالادستی و قوانین کشور ایران) نقش دارند که عبارتند از: شرکای کلیدی، فعالیت های کلیدی، جریان درآمد، منابع کلیدی - فیزیکی، منابع کلیدی- فکری، منابع کلیدی- منابع انسانی، ارزش- نام تجاری، ارزش- حرکت در لبه علم و فناوری، ارزش- قیمت، ارزش- تحویل به موقع و دسترسی آسان، روابط با مشتری، بخش مشتری، کانال های توزیع، و در نهایت هزینه ها و ساختار آن.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing the model of effective educational strategies on the business model of renewable energies with an Islamic-Iranian approach (by examining the upstream documents and the laws of the country of Iran)

نویسندگان [English]

  • shahrzad Houshmandynia 1
  • karim hamdi 2
  • Sirajuddin mohebi 3
  • afsaneh zamanimoghadam 4

1 Business Management Department, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.

2 Department of Business Management, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Department of Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

4 Department of Educational Management, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of the current research was to provide a model of effective educational strategies on the renewable energy business model with an Islamic-Iranian approach (by examining the upstream documents and laws of Iran). Quantitative research method and the number of samples using Cochran's formula, 337 people were selected. The research tool was a researcher-made questionnaire. The analysis of the collected data was done in two descriptive and inferential ways using SPSS 16 and Smart PLS software. The results showed that fourteen components play a role in explaining the model of providing effective educational strategies on the renewable energy business model with an Islamic-Iranian approach (by examining the upstream documents and laws of the country of Iran), which are: key partners, key activities, Income flow, key resources - physical, key resources - intellectual, key resources - human resources, value - brand, value - movement at the edge of science and technology, value - price, value - timely delivery and easy access, customer relations, Customer segment, distribution channels, and finally its costs and structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy
  • renewable
  • strategy
  • model