نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی از دانشگاه علامه طباطبائی، مدرس دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

زنان به عنوان نیمی از اعضای جامعه، تاثیر به‌سزایی در توسعه اقتصادی دارند؛ لذا با وجود اهمیت این موضوع، هنوز در کشور ایران، اشتغال زنان با افراط و تفریط‌های دو گفتمان سنتی و غربی مواجه است.گفتمان سنتی به تفکیک جنسیتی در اشتغال باور دارد و فعالیت زن را تنها در محیط خانه تعریف می‌کند. گفتمان غربی(مدرن) به تحقیر نقش خانوادگی زن می‌پردازد و فعالیت اقتصادی زن را بدون لحاظ کردن تفاوت جنسیتی مجاز می‌شمارد و خواهان حضور حداکثری زن در عرصه اشتغال به صورت برابر با مرد می‌باشد. براین‌اساس به دلیل وجود افراط و تفریط‌های دو گفتمان مذکور، صاحبنظران گفتمان انقلاب اسلامی نظیر آیت‌الله خامنه‌ای، نسبتی متعادل بین این دو گفتمان ایجاد کردند تا از یک‌سو زمینه لازم را برای سیاستگذاری‌های اقتصادی فراهم کند و از سوی‌دیگر چراغ راهنمای فعالیت اقتصادی جامعه زنانه ایران گردد. بنابراین سوال پژوهش حاضر این است که اشتغال زنان و حدود آن در دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای چگونه ترسیم شده است؟برای پاسخ به این پرسش، با روش تحلیل محتوای کیفی، بیانات ایشان بررسی گردید. یافته‌ها نشان داد که ایشان حق مالکیت و استقلال مالی را برای زنان پذیرفته، اما زنان را ملزم به تامین معیشت خانواده نمی‌دانند. همچنین فعالیت علمی را مطلوبترین فعالیت زنان بیان کرده‌اند؛ اما علم‌آموزی را نه برای کسب اشتغال صرف؛ بلکه برای افزایش آگاهی زنان ضروری می‌دانند. ایشان اشتغال را مشروط به اینکه به دور از اسراف و تجمل گرایی، سازگار باخصوصیات زنانه و همراه با رعایت حجاب باشد و به نقش خانوادگی زنان آسیبی وارد نکند را می-پذیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Employment of women in the view of Ayatollah Khamenei based on the Islamic-Iranian model

نویسندگان [English]

  • jalil dara 1
  • Elaheh Sadeghi 2

1 assistant professor of tarbiat modares

2 Ph.D. in Political Science from Allameh Tabataba'i University, Lecturer at Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

As half of the members of the society, women have a significant impact on economic development; Therefore, despite the importance of this issue, still in Iran, women's employment faces the extremes of both traditional and western discourses. Therefore, due to the existence of extremes and excesses of the two discourses, experts of the Islamic Revolution discourse such as Ayatollah Khamenei created a balanced ratio between these two discourses in order to provide the necessary ground for economic policies on the one hand. And on the other hand, be the guiding light of the economic activity of the Iranian women's society. Therefore, the question of the current research is how women's employment and its limits are drawn in Ayatollah Khamenei's view? In order to answer this question, their statements were analyzed using the qualitative content analysis method. The findings showed that they accept the right of ownership and financial independence for women, but they do not consider women as obligated to provide for the family's livelihood. They have also stated that scientific activity is the most desirable activity for women; But don't use education to get a job; Rather, they consider it necessary to increase women's awareness.They accept employment on the condition that it is far from extravagance and luxury, compatible with women's characteristics and accompanied by observance of hijab and does not harm the family role of women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Khamenei
  • Employment
  • Women
  • Iranian Islamic model