نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (نویسنده مسئول).

3 گروه مدیریت صنایع و مهندسی ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

در عصر حاضر مدیریت دولتی همچون سایر نهادها با چالش‌های متعددی در ارتقای اثربخشی مواجه می‌باشدکه ناشی از تحولاتی است که در حوزه‌های فرهنگی،اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایجادشده است. زمانی که درسازمان نقش حیاتی فرهنگ دینی نادیده گرفته شود، احتمالاً منجر به کاهش اثربخشی سازمان خواهد گردید، پژوهش حاضر ازنظر فایده کاربردی و از جنبه هـدف توصیفی بوده و ازلحاظ مسیر جهت همسویی و سازگاری بین متغیرها از تحلیل رگرسیون استفاده گردیده است. همچنین نحوه گردآوری اطلاعات به‌صورت میدانی با استفاده از پرسشنامه صورت پذیرفته جامعه آماری شامل کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیکی انتظامی (پلیس10+) در سطح استان گیلان هست، روش نمونه‌گیری احتمالی با حجم تعداد نمونه 392 نفر هست. یافته‌ها، برای تمامی پیوندهای فرضی (روابط مستقیم و غیرمستقیم) نتایج مثبت به دست آمد. نتایج در بین میانگین متغیرهای اصلی فرهنگ دینی انسان‌محور با ضریب 862/0r = بیشترین و فرهنگ دینی محیط محور با ضریب421/0r = کمترین میزان تأثیرگذاری بر اثربخشی را داشته است.
نتایج، این مطالعه بینش ای را در مورد تأثیرگذاری فرهنگ دینی بر رفتار اعضای سازمان و اثربخش بودن سازمان در قالب فرهنگ‌سازمانی ایرانی اسلامی را درسازمان‌های دولتی در قالب چارچوب ارزش‌های رقابتی ارائه می‌دهد و بیان می‌دارد که درک و بهبود فرهنگ دینی می‌تواند منجر به ایجاد فضای بین فردی مناسب گردد که به ارتقای اثربخشی سازمانی کمک نماید، بنابراین اگر رهبران بر فرهنگ دینی درسازمان تمرکز کنند، در ایجاد یک محیط کار مولد و سالم برای کارکنان خود موفق خواهند شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model for Developing the Effectiveness of the Organization Based on Religious Culture

نویسندگان [English]

  • Manouchehr Asadi 1
  • Mohamad Atai 2
  • mahmoud doroodian 3

1 PhD Student, Department of Public Administration ، Organizational Behavior Trend,, Qazvin Branch, Islamic Azad University

2 Mohammad Ataie, Assistant Professor, Department of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University

3 Assistant Professor, Department of Industrial and Engineering Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

In the present era, public management, like other institutions, faces many challenges in promoting effectiveness, which is due to changes that have occurred in the cultural, social, economic and political fields. When the vital role of religious culture is ignored in the organization, it will probably lead to a decrease in the effectiveness of the organization.
The current research is applied from the point of view and descriptive objective, and in terms of the direction of alignment and compatibility between the variables, regression analysis has been used. Also, the way to collect information in the field is by using a questionnaire, the statistical population includes all managers, experts and employees of police electronic service offices (10+ police) at the level of Gilan province.
Probability sampling method with a sample size of 392 people. Findings, positive results were obtained for all hypothetical links (direct and indirect relationships). Results Among the main variables, human-centered religious culture with a coefficient of r = 0.862 has the highest and environment-oriented religious culture with a coefficient of r = 0.421 has the lowest impact on effectiveness.
The results of this study provide insights about the influence of religious culture on the behavior of organization members and the effectiveness of the organization in the form of Islamic Iranian organizational culture in government organizations in the form of a framework of competitive values and states that understanding and improving Religious culture can lead to the creation of a suitable interpersonal environment that helps to improve organizational effectiveness,

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Religious culture"
  • "Organizational effectiveness"
  • "E-government"
  • "Organizational culture"