نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، فناوری اطلاعات، تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی ایران تهران

3 گروه مدیریت بازرگانی، گمرک و کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

مساله اصلی مطالعه حاضر اینگونه بیان می شود که عوامل توسعه محصول جدید برای رسیدن صنعت خودرو به کلاس جهانی کدامند و رتبه بندی آن ها چگونه است؟ روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق از نوع ترکیبی و به صورت کیفی و کمی می‌باشد. در بخش اول با استفاده از رویکرد کیفی تحلیل مضمون با استفاده از جامعه خبرگان تا رسیدن به سطح اشباع نظری از متخصصان و خبرگان صنعت خودرو سازی استفاده می‌نمائیم، در بخش کمی پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش، رؤسا، معاونان و مدیران صنعت خودرو بوده است که از این میان 15 نفر برای مصاحبه انتخاب شدند، برای جمع آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات استفاده شد و برای جمع آوری داده ها از همچنین مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. در بخش کمی پس از استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش ای اچ پی فازی به رتبه بندی عوامل پرداخته شد نتایج نشان داد که درنهایت بر اساس روش رتبه بندی FAHP توسعه محصول جدید برای رسیدن صنعت خودرو به کلاس جهانی می تواند به چندین مولفه مهم شامل به ترتیب اولویت: توانایی مدیریت، عوامل مرتبط با مشتری، عوامل مربوطه به ویژگی های محصول، توانایی سازمانی، عوامل بیرونی، توانایی فردی، عوامل فرهنگی، عوامل تکنولوژیک، عوامل فرآیندی تقسیم شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking new product indigenous development factors for achieving world-class automotive industry

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Saeedi 1
  • hasan Farsijani 2
  • Farideh Haghshenas Kashani 3

1 Department of Industrial Management, Information Technology, Technology, Central Tehran Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Industrial Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Department of Business Management, Customs and Entrepreneurship, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The main problem of the present study is expressed as follows: What are the factors of new product development for the automobile industry to reach world class and how are they ranked? The research method used in this research is of a mixed type and qualitatively and quantitatively. In the first part, using the qualitative approach of theme analysis, using the community of experts, until reaching the level of theoretical saturation, we use specialists and experts of the automotive industry. In the quantitative part of the research, it is descriptive-analytical. The statistical population of this research was the presidents, vice presidents and managers of the automobile industry, and 15 of them were selected for interviews, to collect information related to theoretical foundations and to extract primary factors and indicators, library and internet sources including books, articles were used, and interviews and questionnaires were also used to collect data. In a small part, after using the exploratory factor analysis using the fuzzy EHP method, the factors were ranked. The results showed that finally, based on the FAHP ranking method, the development of a new product to reach the world class in the automotive industry can be divided into several important components, including, in order of priority: management ability, customer-related factors, factors related to product characteristics, organizational ability, external factors, individual ability, cultural factors, technological factors, and process factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Ranking
  • New product
  • Automotive industry
  • World class"