نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه اقتصاد و مدیریت، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر تجارت دانش بر الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی با رویکرد پیشرفت تورشی محیط زیست ، مدل نظری جدیدی در خصوص تجارت دانش مبتنی بر نظریه رشد اقتصادی جدید ارائه می کند. جهت بررسی تأثیر سه نوع تجارت دانش (معرفی مستقیم دانش، سرریزهای دانشی ، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ) و مهندسی معکوس محصولات وارداتی بر الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، دانش تولید و دانش زیست‌محیطی، از مدل سنجی MSIH-VAR در دوره زمانی 1388 - 1399 و 20 صنعت استفاده شده است. توابع واکنش آنی نشان می‌دهد که کشورهای در حال توسعه تنها از طریق معرفی مستقیم دانش می-توانند سطوح دانش زیست‌محیطی خود را بهبود بخشند. نتایج نشان داد : الف ) تجارت دانش به شکل معرفی مستقیم دانش و مهندسی معکوس محصولات وارداتی، می‌توانند موجب بهبود الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی محلی شوند. ب ) در سطح مشخصی از دانش زیست‌محیطی، تجارت دانش، صرفنظر از شکل آن، تأثیر مثبتی بر الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی دارد. ج ) اگرچه تجارت دانش بدست آمده از طریق FDI تأثیر منفی بر الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی دارد، اما زمانی که دانش تورشی به محیط‌زیست به سطح خاصی برسد، می تواند اثر مثبتی داشته باشد. د ) در صورت بهبود توانایی نوآوری مستقل، ظرفیت جذب دانش، سطح فنی و تجربه مدیریتی، اقتصاد می‌تواند در بلند مدت به رشد پایداری دست پیدا کند. نهایتا اینکه دولت باید از طریق سیاست‌های مالیاتی ترجیجی و انباشت تدریجی و وسیع مقادیر دانش و سرمایه انسانی، منابع را به سمت تحقیق و توسعه و آموزش هدایت کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of knowledge trade on the pattern of Iranian Islamic progress )environment-biased technical progress approach(

نویسنده [English]

  • mostafa heidari haratemeh

Assistant Professor, Department of Economics and Management, Naragh Branch, Islamic Azad University, Naragh, Iran

چکیده [English]

The present study aims to investigate the impact of knowledge trade on the pattern of Iranian Islamic progresswith environment-biased technical progress approach, and presents a new theoretical model of knowledge trade based on the new economic growth theory. The MSIH-VAR model was used to test the impact of three forms of knowledge trade (direct introduction of technology, technological spillovers of foreign direct investment (FDI), and reverse deconstruction of imported products) on sustainable development, production technology, and environmental technology in the period 2009 - 2020 and 20 Industry . The impulse response equation indicates that developing countries can only improve their environmental technology levels through the direct introduction of technology. The research results : a ) knowledge trade in the form of both direct introduction of technology and reverse deconstruction of imported products can improve sustainable development locally. b) Below a certain level of environmental technology, knowledge trade has a positive impact on sustainable development, irrespective of its form. c) even though knowledge trade acquired through FDI has negative effects on sustainable development, it could still have positive effects when environment-biased technology reaches a certain level. d) the economy could grow stably and sustainably in the long term if improved its independent innovation ability, technology absorbing capacity, technical level, and management experience. Finally, the The government needs to direct resources toward R&D and education through preferential tax policies and gradually accumulate vast quantities of knowledge and human capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: “ Knowledge trade “
  • “ Environment-biased technical progress “
  • “ pattern of Iranian Islamic progress “
  • “MSIH-VAR “