نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 دانش آموخته دکتری سیاست‌گذاری عمومی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

ایران در چشم‌انداز آرمانی خود به دنبال ایجاد تمدن اسلامی است و بر همین اساس سند راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را تدوین نموده است و اگر اهداف این الگو در طی یک فرآیند زمانی مشخص تحقق پیدا کند. کشور در زمینه سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، کشاورزی، زیست محیطی، پزشکی و.. پیشرفت نموده و زمینه‌ساز ظهور تمدن نوین اسلامی خواهد شد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر آگاهی شهروندی در تحقق الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی می‌باشد. روش پژوهش از جنبۀ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی تحقیق پیمایشی و از نظر ماهیت توصیفی و ابزار مورد نظر پرسشنامه می‌باشد. جامعۀ آماری مورد از بین شهروندان ساکن در محلات 5 منطقه منتخب شهر تهران (2و5و12و18و21) و روش نمونه‌گیری با تصادفی ساده می‌باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که آگاهی‌های محیط زیستی، آگاهی‌های آموزش شهروندی و آگاهی‌های مرتبط با قوانین و مقررات شهری بیشترین نقش را در ارتقاء الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی دارد. نتایج این پژوهش بیانگر این واقعیت است که افزایش دانش و آگاهی شهروندی در تحقق الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی نقش بسزایی در پیشبرد الگو دارد و منافع بالقوه‌ای را برای حکومت در پی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of citizenship awareness in the realization of the Islamic-Iranian development model (case study of 5 districts of Tehran)

نویسندگان [English]

  • vahid salehi 1
  • Mohammad Sadegh Jalali Rad 2

1 Lecturer

2 Lecturer

چکیده [English]

In its ideal vision, Iran seeks to create Islamic civilization, and based on this, it has compiled the strategic document of the Iranian Islamic model of progress, and if the goals of this model are realized during a specific time process. The country has progressed in the political, economic, scientific, cultural, agricultural, environmental, medical, etc. fields and will become the foundation for the emergence of a new Islamic civilization. The purpose of this research is to investigate the impact of citizenship awareness in realizing the model of Islamic-Iranian progress. The research method is applied in terms of purpose, descriptive-analytical in terms of survey research, and in terms of descriptive nature and the intended tool of questionnaire. The statistical population of the case is among the citizens living in the neighborhoods of 5 selected districts of Tehran (2, 5, 12, 18, and 21) and the sampling method is simple random. The results of this research showed that environmental awareness, awareness of citizenship education and awareness related to urban laws and regulations play the greatest role in promoting the Islamic-Iranian development model. The results of this research indicate the fact that the increase in knowledge and awareness of citizens in realizing the model of Islamic-Iranian progress has a significant role in advancing the model and brings potential benefits for the government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship awareness
  • citizenship knowledge
  • Iranian Islamic development model
  • Tehran city