نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

الگوی رهبری تحول آفرین از طریق مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری های سازمان و آگاه کردن آنها از پیامدهای احتمالی تغییرات، می تواند زمینۀ افزایش آمادگی افراد و نشان دادن رفتار مناسب در حین تغییر (رفتار قهرمانانه) را به منظور موفقیت برنامۀ تغییر سازمانی فراهم آورد. هدف اصلی این پژوهش، تعیین تأثیر الگوی رهبری تحول آفرین بر رفتار قهرمانانۀ کارکنان با لحاظ کردن نقش میانجی پیامدهای درک شدۀ تغییر و مشارکت کاری در شهرداری تهران است. رویکرد پژوهش، کمی و داده ها از طریق توزیع پرسشنامه به دست آمد و نمونۀ آماری آن 350 نفر از کارکنان شهرداری تهران است. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون‌های آماری کلموگروف اسمیرنوف، مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که الگوی رهبری تحول آفرین بر پیامدهای درک شدۀ تغییر و مشارکت کاری کارکنان تأثیر داشته و پیامدهای درک شدۀ تغییر و مشارکت کاری کارکنان بر رفتار قهرمانانه تأثیر داشته است؛ بنابراین متغیرهای میانجی پیامدهای درک شده تغییر و مشارکت کاری بر ارتباط بین رهبری تحول آفرین و رفتار قهرمانانه تأثیر داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Policy recommendations of the effect of transformational leadership model on heroic behavior and work participation of employees in Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • Vahid Araei 1
  • Ali Hafezizadeh 2

1 Department of Public Administration and Public Policy, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

2 IAUCTB

چکیده [English]

The transformative leadership model, by involving employees in the organization's decisions and informing them of the possible consequences of changes, can provide the basis for increasing people's readiness and showing appropriate behavior during change (heroic behavior) in order to succeed in the organizational change program. . The main goal of this research is to determine the effect of the transformational leadership model on the heroic behavior of employees by considering the mediating role of the perceived consequences of change and work participation in Tehran Municipality. The research approach is quantitative and the data was obtained through the distribution of a questionnaire, and its statistical sample is 350 employees of Tehran municipality. In order to analyze the collected data, descriptive statistics indicators and Kolmogorov Smirnov statistical tests, structural equation modeling and path analysis have been used. The findings indicate that the transformational leadership model had an effect on the perceived consequences of change and employee work participation, and the perceived consequences of change and employee work participation had an effect on heroic behavior; Therefore, the mediating variables of perceived consequences of change and work engagement had an effect on the relationship between transformational leadership and heroic behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transformational leadership model
  • organizational change
  • work participation. Heroic behavior
  • policy recommendations