نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی آمایش سرزمین، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مطالعاتی در دانش سیاسی و انسانی حال حاضر کشور، مطالعه و پژوهش در چیستی، چگونگی و چرایی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است. تأکیدات رهبری نیز مبنی بر ترسیم چشم‌انداز مطلوب انقلاب اسلامی و راه‌های تحقق آن در اولویت‌های طرح تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت نظام جمهوری اسلامی است که هدف از آن تمدن سازی و شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی مطلوب در جهان اسلام در چند گام راهبردی است. درنتیجه باید گفت، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، آینده‌ساز است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف کاربردی به ارزیابی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت براساس نظر نخبگان با استفاده از تکنیک سوات می‌پردازد. نوع پژوهش کاربردی- تطبیقی و روش پژوهش، تحلیل محتوا و بر پایه اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی است. جهت تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها از طریق پرسشنامه و مصاحبه، از تکنیک SWOT و همچنین جهت تعیین سناریوها و سازوکارهای روزآمدسازی برنامه‌ریزی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از تکنیک سناریونگاری استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش در ارتباط با مدل سوات نشان دهنده انتخاب استراتژی تهاجمی در جهت اقدام می‌باشد. براین اساس جهت تدوین راهبردهای تهاجمی باید تمرکز بر نقاط قوت درونی و فرصت‌های بیرونی باشد و باید نقاط قوت در کنار عوامل فرصت‌ها قرار گیرند. همچنین در ارتباط با موضوع پژوهش چهار سناریو در ارتباط با روزآمدسازی و تطبیق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با توجه به شرایط روز کشور ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Islamic-Iranian model of progress based on the opinion of elites using the SWOT technique

نویسنده [English]

  • mostafa aryan kia

Phd student in Land Use Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the most important fields of study in the current political and human knowledge of the country is the study and research of what, how and why the Islamic-Iranian model of progress. The emphasis of the leadership is also based on drawing the desired vision of the Islamic revolution and the ways to realize it in the priorities of the development plan of the Islamic-Iranian model of the development of the Islamic Republic. Based on this, the current research with a practical purpose evaluates the Islamic-Iranian model of progress based on the opinion of elites using the SWAT technique. The type of research is applied-comparative and the research method is content analysis based on library and documentary information. In order to determine the strengths, weaknesses, opportunities and threats through a questionnaire, the SWOT technique was used, as well as to determine the scenarios and mechanisms for updating the planning of the Iranian Islamic model of progress, the scenario technique was used. The results of the research related to the SWAT model indicate the choice of an aggressive strategy in the direction of action. Therefore, in order to develop offensive strategies, the focus should be on internal strengths and external opportunities, and strengths should be placed next to the factors of opportunities. Also, in relation to the topic of the research, four scenarios have been presented in relation to updating and adapting the Islamic-Iranian model of progress according to the current conditions of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scenario planning
  • futurism
  • Islamic-Iranian model
  • planning
  • development
  • SWOT