نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

چکیده

فراهم کردن شرایط کاری مناسب و همچنین حمایت و محافظت از کارکنان در برابر آسیب های احتمالی در محیط کار یکی از دغدغه های اصلی سازمان هاست. از این رو، ضروری است پدیده های مخربـی همچون قلـدری سـازماری بررسـی و مصـادیق آن شناسایی شود تا بتوان برای مقابله با آنها اقدام مناسب انجام داد لذا هدف از این پژوهش طراحی الگوی پیشگیری از قلدری است. پژوهش حاضر از جمله پژوهش های کیفی است، از نوع نظریه داده بنیاد است و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه عمیق با 20 نفر از خبرگان و اساتید و مدیران دانشگاه که با روش نمونه گیری نظری نمونه ها انتخاب شده بودند،گردآوری شد. داده ها با ‌مصاحبه‌عمیق‌ نیمه‌ ساختمند ، جمع آوری، و همزمان با رویه های تفضیلی در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی؛ به روش استروس و کوربن، تجزیه و تحلیل شد.یافته ها نشان داد که در مرحله اول 777 کد اولیه به دست آمد. در کدگذاری انتخابی این مفاهیم به 555 طبقه تبدیل و در نهایت 75مقوله اصلی استخراج شد که هر کدام زیر مقوله های الگوی نظام مند (شرایط علی(عوامل سازمانی، عوامل شغلی، عوامل مدیریتی و عوامل فردی)، پدیده محوری، شرایط زمینه ای(اجتماعی، موقعیتی و محیطی)، شرایط مداخله گر(ویژگی های شخصیت افراد قلدر، تفاوت های جنسیتی مردان با زنان، تفاوت های قومیتی کارکنان، سیاسی بازی، قانون گریزی، راهبردها(مدیریت قلدری، کنترل قلدری و تغییر قلدری) و پیامدها( سازمانی، فردی ، اخلاقی و اجتماعی) جای گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an Organizational Bullying Prevention Model in Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • homera aebdi 1
  • Abdolreza Sobhani 2
  • Seyed Morteza Mousavian 3
  • Hojatullah Abbasi 2

1 Ph.D. Student, Cultural Managementof Facuty Management. South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran

2 Assistant Professor of Facuty Management South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran

3 Assistant Professor of Facuty IRIB, Tehran, Iran

چکیده [English]

Providing appropriate working conditions as well as protecting and protecting employees from possible injuries in the workplace is one of the main concerns of organizations. Therefore, it is necessary to investigate destructive phenomena such as bullying and identify its examples so that appropriate action can be taken to deal with them, so the purpose of this study is to design a model to prevent bullying. The present study is one of the qualitative researches, it is of Grounded theory type and the required data were collected through in-depth interviews with 20 experts, professors and university administrators who were selected by theoretical sampling method. Data are collected through in-depth semi-structured interviews, and simultaneously with detailed procedures in three stages of open, axial, and selective coding; Analyzed by Strauss and Corben method. Then, in the axial coding stage, the relationship between these categories was determined under the headings of causal conditions, axial phenomena, strategies, contextual conditions, intervening conditions and consequences. The results showed that in the first stage, 777 initial codes were obtained. In selective coding, these concepts were transformed into 555 categories and finally 75 main categories were extracted, each of which are sub-categories of the systematic model (causal conditions (organizational factors, occupational factors, managerial factors and individual factors), central phenomenon, background conditions (social, situational and environmental), intervening conditions (characteristics of bullies, Gender differences between men and women, ethnic differences of employees, political game, lawlessness, strategies (bullying management, bullying control and bullying change) and consequences (organizational, individual, moral and social) included.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational bullying
  • organizational factors
  • managerial factors
  • occupational factors
  • individual factors