نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار گرو جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

مفهوم عدالت از جمله مفاهیم کلیدی است که تحت عنوان تعادل در فضا از جمله اهداف کاربردی جغرافیدان محسوب و نظریه پردازی‌های متعددی برای تحقق آن و رفع فقر از جوامع انسانی صورت گرفته به طوریکه این مفاهیم مبنای اصلی پژوهش‌های این رشته در سال‌های اخیر بوده است. این پژوهش سعی دارد سیر تحول این مفاهیم را در پژوهش-های جغرافیایی با استفاده از روش هم استنادی ویتگنشتاین ارزیابی و تحلیل نماید. بدین منظور جامعه آماری 493 مقاله از پایگاه استنادی WOS طی سال‌های 1985 تا 2019 استخراج، و با کمک نرم افزار Citespace، تجزیه و تحلیل کتابشناختی با هدف سنجش رابطه بین مفاهیم فقر و عدالت در پژوهش‌های انجام شده صورت گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از آنست که، مفاهیم کلیدی" فقر، عدالت اجتماعی و عدالت" بیشترین تکرار، «برابری، پایداری و سیاست» بیشترین پایایی و«رفاه، شهر و فقیر» دارای بیشترین مقدار شاخص شکوفایی ، در هسته مرکزی محققین یعنی"جان رالز، دیوید هاروی، آمارتیا سن"می‌باشند. همچنین تحلیل شاخص مرکزیت حاکی از شکل‌گیری نگاهی جدید در حل مسائل مربوط به فقر و عدالت است. بویژه پژوهش‌هایی که ارتباط دادن فقر و عدالت به موضوع شهرنشینی‌های غیر رسمی و حاشیه نشینی مد نظر آنها بوده است. وجه مشترک اکثر پژوهش‌ها در این زمینه به افزایش تسهیلات رفاهی به عنوان راهبردی در تعادل چشم‌اندازهای جغرافیایی معطوف بوده و کمتر به نظام‌های ساختاری اشاره شده و با بکاربردن واژه‌ی نئولیبرالیسم در کنار عدالت اجتماعی بر این نکته تاکید دارند که بازتعریف فقر و عدالت در چارچوب ساختاری نظام سرمایه میسور است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A co-citation analysis and study of the relationship between poverty and justice from 1985 to 2019

نویسندگان [English]

  • Taibeh Mahmoodi Mohammad Abadi 1
  • Hossein Ghazanfarpour 2

1 PostDoc Researcher, Shahid Bahonar university of Kerman, Kerman, Iran

2 Associate Professor, Department of Geography Shahid Bahonar University of Kerman

چکیده [English]

Several theories have been made to achieve it and eliminate poverty from human societies, so that these concepts have been the main interest of research in recent years. This study tries to evaluate and analyze the evolution of these concepts in geographical studies using Wittgenstein's co-citation method. For this purpose, a statistical population of 493 articles was extracted from the WOS citation database in between 1985 to 2019, and with the help of Citespace software, bibliographic analysis was performed to measure the relationship between the concepts of poverty and justice in previous studies. The results of this study indicate that the key concepts of "poverty, social justice and justice" have the highest repetition, "equality, sustainability and politics" the most reliability and "welfare, city and the poor" have the highest value of burst detection among the core center of researchers “John Rawls, David Harvey, Amartya Sen”. Also, the analysis of the centrality index indicates the formation of a new perspective on solving problems related to poverty and justice. This is evident in particular, in studies that have linked poverty and justice to the subject of unofficial urbanizations and marginalization. The common theme of most studies in this field is the increase of welfare facilities as a strategy in balancing geographical landscapes and less reference has been made to structural systems. By using the term neoliberalism alongside social justice, these studies emphasize that redefining poverty and justice is possible in the structural framework of the capitalism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poverty
  • Justice
  • Citespace
  • WOS Database