نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه آزاد رودهن،رودهن،ایران

2 استادیار ،گروه مدیریت دولتی ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران

چکیده

کارکنان با تمایل بیشتر به مشارکت در تصمیم‌گیری و فعالیت‌ها در سازمان‌های عصر حاضر به دنبال افزایش رضایت خود از شغل می‌گردند. عجین شدن با شغل یک ویژگی مطلوب است. درواقع، افرادی که بیشتر با شغل خود عجین می‌شوند، از شغل خود رضایت بیشتری داشته، روحیه مثبت در کار نشان داده و نسبت به سازمان و همکاران خود تعهد بالایی ابراز می‌کنند. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر عجین شدن شغلی با استفاده از روش فراترکیب بود. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی است؛ ازلحاظ ماهیت و شیوه تحلیل اطلاعات جزو تحقیقات کیفی است. از منظر روش جمع‌آوری اطلاعات اسنادی است و درنهایت بر مبنای روش پژوهش، جزو تحقیقات تحلیلی – توصیفی است که با استفاده از روش فراترکیب صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه پژوهش‌های داخلی صورت گرفته در ده سال اخیر (1400-1390)با موضوع بررسی عوامل مؤثر بر عجین شدن شغلی است که گزارش آن‌ها در بانک‌های اطلاعات نشریات کشور (مانند: مگیران، نورمگز، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، علم نت، سیویلکا) نمایه شده است. روش نمونه‌گیری این پژوهش هدفمند است و با توجه به قاعدۀ اشباع نظری، تعداد 10 پژوهش انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند. با استفاده از روش تحلیل مضمون عوامل و مؤلفه‌ها استخراج گردید. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، الگوی عوامل مؤثر بر انگیزش اعضای هیئت علمی دانشگاه مشتمل بر 6 عامل اصلی و 24 عامل فرعی است. عوامل مؤثر بر عجین شدن شغلی عبارتند از رضایت شغلی، تطبیق پذیری شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، معنویت در محیط کار، تمایل به ترک خدمت و استرس شغلی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a model of job engagement of staff using meta-synthesis method

نویسندگان [English]

  • Neda Ghorbani 1
  • Amir babak Marjani 2
  • Jamshid Salehi sadaghiani 3

1 Department of Public Administration,Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University Rpudehen branch, Roudhan, Iran

2 Assistant Professor,Department of Public Administration ,Central Tehran Branch,Islamic Azad University ,Tehran ,Iran

3 Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Employees with more willingness to participate in decision making and activities in organizations of the present era are looking to increase their satisfaction with the job. Engaging in a job is a desirable feature. In fact, people who are more satisfied with their jobs, show a positive spirit at work and express a high commitment to their organization and colleagues. The aim of this study was to identify the factors affecting job engagemnent using the meta-synthesis method. This research is applied in terms of purpose, in terms of nature and method of information analysis is one of the qualitative researches. From the perspective of data collection method is documentary and finally, based on the research method, it is one of the analytical-descriptive researches that has been done using the meta-synthesis method. The statistical population of the research is all internal researches conducted in the last ten years (1390-1400) with the subject of investigating the factors affecting job instigating that their reports have been reported in the country's publishing databases (e.g. Magiran،Noormgas، SID،ElmNet،Civilca). The sampling method of this study is purposeful and according to the rule of saturation, 10 studies were selected and studied. Factors and components were extracted using themed analysis method. Based on the obtained results, the model of factors affecting the job engagement of employees consists of 6 main factors and 24 sub-factors. Factors affecting job attraction include job satisfaction, job adaptability, organizational citizenship behavior, workplace spirituality, intention to quit and job stress

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job engagement
  • Job Satisfaction
  • Job Adaptability
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Spirituality at Work