نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی آثار آموزه‌های اسلامی « پرهیز از اسراف» و« انفاق » بر رفتار مصرفی فرد مسلمان و مومن می‌پردازد. این بررسی، در دو بخش اثر این آموزه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. در بخش اول و به شکل نظری، فروض رفتار مصرف کننده را قبل از تأثیرگذاری آموزه اسلامی و پس از تأثیرگذاری آموزه اسلامی تبیین می‌کند. تحلیل تأثیرگذاری آموزه، چگونگی تأثیر احساس گناه ناشی از اسراف بر تغییر مصرف افراد را تبیین میکند. سپس در بخش دوم به بررسی آثار انفاق در توزیع درآمدملی در جامعه اسلامی در قالب مدل اقتصادسنجی می‌پردازد. بدین منظور تابع توزیع درآمد ملی استان‌های کشور ایران را با در نظر گرفتن متغیر انفاق و متغیرهای کنترل درآمدسرانه استانی، نرخ بیکاری، درصددرآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی، درصد هزینه‌های دولت در استان و با روش GMM برآورد شده است. نتایج حاصله حاکی است انفاق بیشتر در هر استان، بهبود توزیع درآمدملی در سطح آن استان‌ را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Islamic religious teachings on "avoiding squander" and "charity" on the consumption behavior of individuals and distribution of income

نویسندگان [English]

  • Darioush Hassanvand 1
  • hamid asayesh 2

2 Assistant Professor of Economics, Ayatollah Boroujerdi University

چکیده [English]

This paper investigates the effect of Islamic religious teachings on avoiding squander (ESRAF) and charity on the consumption behavior of individuals and distribution of income.This research examines the effect of these teachings in two parts. In the first and theoretical section, the neoclassical assumptions of consumer behavior are explained before the influence of religious teaching and after the influence of religious teaching.In the first and theoretically, neoclassical assumptions explain consumer behavior before the influence of religious teachings and after the influence of religious teachings.The analysis of the effect of this religious teaching of avoidance of squandering (ESRAF) shows that the practice of this religious teaching leads to a change in the pattern of consumption and avoidance of squander (ESRAF) in believers.Then, in the second section, we study the effects of charity on income distribution in Islamic society in the form of econometric model.For this purpose, the distribution function of the national income of the provinces of Iran is estimated by the GMM method in which the distribution of national income is a function of the charity variable and other control variables, namely, provincial per capita income, unemployment rate, tax revenue from GDP, the percentage of government expenditures in the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • squander
  • charity
  • Non satiation
  • distribution of income