نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده

وحدت و همدلی و ترک جدال و تفرقه، از اصولی ترین آموزه‌های مترقی و بلند انسانی است. محیط به عنوان بستر زندگی انسان، یکی از عواملی است که می‌تواند بر شکلگیری این مهم اثر گذارده و در صورت عدم ایفای نقش مطلوب خویش، می‌تواند انسان را از این هدف دور سازد. این پژوهش با هدف دستیابی به مولفه‌های کالبدی محیط در راستای تسهیل همدلی و وحدت میان مردم جامعه؛ ابتدا به بررسی مفهوم باهمستان در معماری و شهرسازی پرداخته و سپس ضمن پیوند آن با مفهوم امت واحده، و تکیه بر ماهیت امکان دهندگی محیط، برای شکلگیری وفاق و همدلی میان اقشار جامعه در بستری از فرهنگ اسلامی، مولفه‌های کالبدی ارائه نمود. سوال اصلی این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد کیفی به انجام رسیده است، چگونگی یاری رسانی مولفه‌های کالبدی محیط، به ایجاد وحدت، همدلی و وفاق میان مردم از منظر اندیشه اسلامی است. با تحقق یافته‌های این تحقیق که معرف چند ویژگی کالبدی برای محیط مصنوع است، می‌توان امید داشت که محیط، بستری برای شکلگیری وحدت در میان امت گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rethinking the concept of community regarding the formation of the concept of "united ummah" in the context of architecture and urban planning

نویسندگان [English]

  • Yahya Jamali 1
  • minou ghare baglou 2

1 Isfahan Art University,Isfahan, Iran

2 Professor of Faculty of Architecture and Urban Planning, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Unity, empathy, and abandonment of strife and division are among the most fundamental, progressive and lofty human teachings. The environment as the bed of human life is one of the factors that can affect the formation of this important and if it does not play its desired role, it can distance man from this goal. This study aims to achieve the physical components of the environment in order to facilitate empathy and unity among the people of society; First, he studied the concept of community in architecture and urban planning and then, while linking it with the concept of a single nation, and relying on the enabling nature of the environment, provided physical components for the formation of harmony and empathy between sections of society in the context of Islamic culture. The main question of this research, which has been done with descriptive-analytical method and qualitative approach, is how to help the physical components of the environment to create unity, empathy and harmony among people from the perspective of Islamic thought. With the findings of this study, which represents several physical characteristics for the artificial environment, it can be hoped that the environment will be a platform for the formation of unity among the ummah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • community
  • united ummah
  • possibility of environment
  • Islamic city