نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تعیین تاثیر تقوی اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق رهبری اسلامی و عدالت سازمانی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شاغل در (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)) به تعداد660 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 244 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه استاندارد رفتار های انحرافی در محیط کار اپلبام و همکاران(2007)، پرسش نامه استاندارد تقوی اسلامی عمر و همکاران(2015) و پرسش نامه استاندارد رهبری اسلامی خالق و اوگانسولا (2011(، و پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن،) 1993 ( بود که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 88/0 ، 90/0 ، 90 /0 و 88/0 برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که تقوی اسلامی از طریق رهبری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 65/0- است و از طریق عدالت سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 69/0- است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of Islamic piety on deviant behaviors in the workplace through Islamic leadership and organizational justice (Case study: Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan))

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaedamini Harouni 1
  • reza Ebrahimzadeh Dastjerdi 2
  • Mehrdad Sadeghi de cheshmeh 2

1 Ph.D. Candidate, Cultural Managementof Facuty Management. South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran

2 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to determine the effect of Islamic piety on deviant behaviors in the workplace through Islamic leadership and organizational justice. The present study is applied in terms of purpose and correlational in terms of how to collect descriptive information. The statistical population of the present study consisted of all employees working in (Case study: Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan)) 660 people, which through Cochran sampling formula 244 people as a sample through stratified sampling method appropriate to the volume were chosen. Research tools Standard Questionnaire of Deviant Behaviors in the Workplace Applebum et al. (2007), Standard Questionnaire of Islamic Piety Omar et al. (2015) and Standard Questionnaire of Islamic Leadership of Khalegh and Ogansola (2011), and Standard Questionnaire of Organizational Justice Niehoff and Morman The validity of the questionnaires was examined based on content, face and structural validity and the validity was confirmed. On the other hand, the validity of the questionnaires by Cronbach's alpha method was 0.88, 0.90 and / 90, respectively. It was estimated to be 0 and 0.88 and the data were analyzed at the inferential level, including structural equation modeling.The results showed that Islamic piety through Islamic leadership has a negative and significant effect on deviant behaviors in the workplace. The effect is -0.65 and through organizational justice has a negative and significant effect on deviant behaviors in the workplace, the coefficient of this effect is -0.69

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic piety
  • deviant behaviors in the workplace
  • Islamic leadership
  • organizational justice