نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری ، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی ،یزد، ایران

2 گروه مدیریت رسانه، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی ، یزد. ایران نویسنده مسئول

3 استادیار گروه قرآن و حدیث T واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی ،یزد، ایران نویسنده مسئول

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی ،یزد، ایران

5 استاد گروه طراحی پارچه و لباس ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بزدواحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی ، یزد، ایران

چکیده

گسترش رسانه‌ها در عصر کنونی و نفوذ در کلیه ابعاد سیاسی، اجتماعی و فردی زندگی بشر موجب شده است که نیاز به رسانه‌ای برای هدایت انسان‌ها به سوی کمال حقیقی بیش از پیش احساس شود که با عنوان «رسانه توحیدی» مطرح می‌گردد و در این زمینه دین اسلام به عنوان آخرین و کامل‌ترین دین الهی، دارای دستورالعمل‌هایی می‌باشد؛ از جمله در آیه 125 سوره نحل در ارتباط با رسانه توحیدی، شیوه تبلیغ و دعوت به حق را با سه روش حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن بیان نموده است. به عبارت دیگر، یکی از محوری‌ترین روش‌های مبارزه با سلطه رسانه‌ای غرب، دعوت به حق و هدایت انسان‌هاست. در حقیقت رسانه‌ها در زمینه مسائلی از قبیل دینداری و ارزش‌های دینی، دعوت به حق، هدایت و هویت دینی برای خویش رسالتی قائل‌اند. در این پژوهش که با روش اسنادی و تحلیل محتوا آیة 125 سوره نحل سامان یافته، محتوای رسانه توحیدی مورد مداقه قرار گرفته و قابلیت‌های این رسانه در حوزه دین و تقویت دینداری افراد تبیین شده است. بر این اساس شرط موفقیت رسانه توحیدی، بهره‌گیری از استدلال قوی و متقن همراه با موعظه‌حسن مطرح می‌گردد. در حقیقت اقناع مخاطب در هدایت بشر امر بسیار ضروری می‌نماید که می‌بایست در رسانه توحیدی بیش‌تر مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Enrichment of monotheistic media themes In verse 125 of Surah An-Nahl with the approach of cluster analysis

نویسندگان [English]

  • mohmdali miralibidagvidi 1
  • Hossein Eslami 2
  • abolghasem asi 3
  • sayed hasan hatami nasab 4
  • abolfazl davodi 5

1 PHD student,, Yazd branch, Islamic Azad University, Yazd , Iran

2 Media Management Group. student,, Yazd branch, Islamic Azad University, Yazd , Iran Corresponding author

3 Assistant Professor of Quran and Hadith Department, ,Yazd branch, Islamic Azad University, Yazd , Iran PHD student,, Yazd branch, Islamic Azad University, Yazd , Iran Corresponding Author

4 Assistant Professor ,Yazd branch, Islamic Azad University, Yazd , Iran

5 Professor of Textile and Clothing Design, Yazd branch, Islamic Azad University, Yazd , Iran

چکیده [English]

The spread of the media in the present age and the influence on all political, social and personal dimensions of human life has made the need for a media to guide human beings to true perfection more and more felt, which is referred to as "monotheistic media" and in this regard religion Islam, as the last and most complete divine religion, has instructions; For example, in verse 125 of Surah An-Nahl, in connection with the monotheistic media, he has stated the method of propagating and inviting the truth with the three methods of wisdom, good preaching and good debate. In other words, one of the most central methods of combating Western media domination is to call for the rights and guidance of human beings. In fact, the media has a mission to address issues such as religiosity and religious values, the call to truth, guidance and religious identity. In this research, which is organized by documentary method and content analysis of verse 125 of Surah An-Nahl, the content of the monotheistic media has been studied and the capabilities of this media in the field of religion and strengthening the religiosity of individuals have been explained. Accordingly, the condition for the success of the monotheistic media is the use of strong and convincing reasoning along with good preaching. In fact, persuading the audience in human guidance is very important and should be given more attention in the monotheistic media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monotheistic media
  • propaganda
  • wisdom
  • good preaching
  • good debate