نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده هنر و معماری، گروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

بازگشت به تفکر اصیل هویت دینی-تمدنی در راستای نیل به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت؛ مستلزم بازخوانی کاربردی مبانی نظری اصیل دینی در حوزه های تمدنی است. بازخوانی کتاب ارزشمند من لایحضره الفقیه، برای پاسخگویی به نیازهای شرعی کسانی که به فقیه دسترسی ندارند؛ درتمدن اسلامی کتابی ارزشمند در طرح مباحث هویتی فقهی- تمدنی است. هدف پژوهش حاضر بازخوانی بن مایه های فکری مفاهیم و شاخصه های شهری مورد تاکید و اشاره در کتاب من لایحضره الفقیه شیخ صدوق، یکی از کتب ارزشمند اربعه شیعه و از مهمترین کتابهای روائی عالم تشیع در تمدن اسلامی بوده است. طبقه بندی روش تحقیق بر اساس هدف به صورت روش توصیفی تحلیلی و در طبقه‌بندی بر اساس روش، روش تحلیل محتوای متن کتاب من لایحضره الفقیه در بستر مطالعات کتابخانه ای می‌باشد. وجوه ساحت های سه گانه فکری، عملی-اخلاقی، و عینی، در بستر مفاهیم شهری در متن کتاب من لایحضره الفقیه مورد بازخوانی قرار گرفته و متناسب هر محور به بازخوانی مدل بهره گیری در حیطه مفاهیم شهری برای تمدن اسلامی-ایرانی پرداخته شده است. یافته های پژوهش بیانگر امکان قرائت کاربردی از مدل های پیشنهادی حیطه های فکری، عملی-اخلاقی، عینی در حیطه مفاهیم مطالعات شهری و شهرسازی، بر اساس بن مایه های حاصل از بازخوانی کتاب ارزشمند من لایحضره الفقیه در حیطه تمدنی اسلام است. دستاوردهای حاصل از تحقیق می تواند به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در حیطه مفاهیم شهری و شهرسازی منجر شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Urban concepts emphasized in the book "Man lā Yaḥḍuruhu al-Faqīh" for proposing the Islamic-Iranian progress model

نویسندگان [English]

  • Hassan Sattari Sarbangholi 1
  • Hamid Karanmati 2
  • Aziz Javanpourheravi 3

1 Department of architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 PhD. Candidate in Urbanism, Department of Urbanism, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

3 Department of Islamic jurisprudence, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Return to the religious-civilizational identity original thinking in proposing the Islamic-Iranian progress model requires a practical rereading of the original religious theoretical foundations in the civilization scopes. The book of Man-lā-Yaḥḍuruhu-al-Faqīh, for responding to the religious questions of those who do not have access to the faqih, is considered valuable in Islamic civilization in the field of jurisprudential-civilizational identity issues. The purpose of this research was rereading of the intellectual foundations of urban concepts and characteristics emphasized in the book Man lā Yaḥḍuruhu al-Faqīh written by Sheikh Sadough, one of the four valuable books of the Shia and one of the most important narratives books of the Shia in Islamic civilization. The research method basis of goal was descriptive-analytical and it was conducted by analyzing the content of the book Man lāYaḥḍuruhu al-Faqīh in the documentary studies. Three intellectual, practical-ethical, and objective aspects have been studied in the context of urban concepts in the book Man lā Yaḥḍuruhu al-Faqīh, and in accordance with each aspect, the model of utilization in the field of urban concepts for Islamic-Iranian civilization has been investigated. The research findings indicated the possibility of practical reading of the proposed models of intellectual, practical-ethical, objective aspects in the field of urban studies and urban planning concepts based on the fundamentals obtained from reading of the valuable book Man lā Yaḥḍuruhu al-Faqīh in the field of Islamic civilization. The results of this research can lead to the Islamic-Iranian progress model in the urban and urban planning concepts scopes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian –Islamic progress model
  • urban planning knowledge
  • Man lā Yaḥḍuruhu al-Faqīh
  • Sheikh Sadough
  • Islamic civilization