نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد تهران - ایران عضو ستاد سمن های شهرتهران

چکیده

امروزه پیچیدگی روز افزون زندگی و کاهش توان مدیریت فرهنگی در حل مسائل شهری مورد چالش‌ جدی قرار گرفته است و اعمال مدیریت فرهنگی با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و استفاده از الگوهای اسلامی ایرانی می‌تواند جامعه را از مرحله محدود و نامتناسب عبور دهد. لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش سازمان‌های مردم نهاد در مدیریت فرهنگی شهرداری تهران صورت پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا از نوع پژوهش‌های توصیفی از شاخه همبستگی است. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته حاوی 15 سوال بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه با استفاده از روش نمونه‌گیری سیستماتیک هدفمند، از 150 نفر از مدیران عامل یا مدیران ارشد سازمان‌های مردم نهاد در سال 1399 جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS و روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شد. نتایج نشان داد، فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد و ابعاد آن تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مدیریت فرهنگی شهرداری تهران دارد. بیشترین تأثیر فعالیت‌ سمن‌ها بر بعد مطالعات اجتماعی و فرهنگی و سپس آموزش شهروندی بوده است. کمترین تأثیر سمن‌ها نیز بر بعد برنامه‌ریزی فرهنگی بوده است. با توجه به نتایج، همکاری بهتر با دانشجویان و اساتید دانشگاهی به منظور چاپ کتب علمی اثربخش و کاربردی و تولید محتواهای فرهنگی در فضای مجازی و همکاری با اشخاص برجسته در رسانه‌های اجتماعی به مدیران و برنامه‌ریزان این عرصه پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

نقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت فرهنگی شهرداری تهران

نویسنده [English]

  • leyla norozi

Master of Cultural Management Azad University Tehran Iran Member of Tehran Cement Headquarters

چکیده [English]

Nowadays, the increasing complexity of life and the reduction of cultural management in solving urban problems have been seriously challenged and the practice of cultural management can pass the society through a limited and disproportionate stage and public participation can be an important approach to achieve principled goals and Make rational decisions. Therefore, this study was conducted to investigate the role of non-governmental organizations in the cultural management of Tehran Municipality. This research is a descriptive research in the field of correlation in terms of applied purpose and in terms of implementation method. The instrument used was a researcher-made questionnaire containing 15 questions whose validity and reliability were confirmed. The required information was collected from 150 CEOs or senior managers of non-governmental organizations in 1399 by completing a questionnaire using targeted systematic sampling. Data analysis was performed using Smart PLS software and structural equation modeling and partial least squares approach. The results showed that the activities of non-governmental organizations and its dimensions have a positive and significant effect on the performance of cultural management of Tehran Municipality. The greatest impact of the activities of the Samans was on the dimension of social and cultural studies and then citizenship education. The least impact of the Samanas has been on the cultural planning dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Management
  • Non-Governmental
  • Tehran Municipality
  • Organizations
آجرلو، اسماعیل و حاجی پور، جواد (1394).  نظام‌های حقوقی حاکم بر تأسیس و اداره سازمان­های مردم نهاد در جمهوری اسلامی ایران، تهران: مؤسسه عهد نو، صص 20-58.
پیرمرادیان، زهرا؛ کلانتری خلیل آباد، حسین و شمس‌الدینی، علیرضا (1398). «تحلیل سازمان‌های مردم نهاد و نقش آنها در افزایش ظرفیت توسعه گردشگری شهر یزد»، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، دوره 11، شماره 4، صص 463-449.
جوانی، خدیجه؛ بوزرجمهری، خدیجه؛ شایان، حمید و قاسمی، مریم (1396). «وضعیت سازمان‌های مردم نهاد در روستاها: فرآیند شکل‌گیری، آثار و پیامدها منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان رشتخوار»، فصلنامه پژوهش‌های روستایی، دوره 8، شماره 1، صص 155-157.
رحیمی خورشیدوند، بی نام (1388). «بررسی نقش مشارکت سازمان های مردم نهاد در برقراری نظم و امنیت، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس»، دوره 6، شماره 25، صص 33-42 .
داوری، علی و رضازاده، آرش (1393). مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ دوم.
دماری، بهزاد؛ حیدرنیا، محمدعلی و رهبری بناب، مریم (1399). «نقش و عملکرد سازمان‌های مردم نهاد در حفظ و ارتقای سلامت جامعه»، پایش، دوره 13، شماره 5، صص 541-550.
رمضانی قوام آبادی، محمدحسین (1394). «مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی سازمان‌های مردم نهاد در ایران و فرانسه؛ از تأسیس تا فعالیت»، مجله حقوق تطبیقی، دوره 6، شماره 2، صص 541-567.
سلیمانی، رضا (1395). «نقش سازمان‌های مردم نهاد در پیشگیری از جرم»، اولین همایش ملی آینده­پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی، خرم آباد.
سعیدی، رحمان(1392). تکنیک‌های روابط عمومی، تهران: انتشارات سمت.
شریفی، عبدالجلیل؛ کشاورزی، حشمت؛ شاهرخیان، علیرضا و کشاورز، اسماعیل (1396). «جایگاه مدیریت شهری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، مدیریت شهری نوین، دوره 5، شماره 17، صص 119-134.
عشایری، طاها؛ سعادتی، موسی؛ یاحقی امجد، عشرت و شکری، نسرین (1395). «بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه اجتماعی»، اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی،تهران،https://civilica.com/doc/509883.
عزیزآبادی فراهانی، فاطمه (1398). «توسعه فرهنگی و رسانه ملی، ایران»، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، صص 146-149.
کلانتری، خلیل (1388). مدلسازی و معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، انتشارات فرهنگ صبا، چاپ اول.
گلشن پژوه، محمدرضا (1389). راهنمای سازمان‌های غیر دولتی، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات، تهران: انتشارات ابرار معاصر، چاپ اول، صص 16-18.
مومنی، منصور؛ فعال قیومی، علی (1386). تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران: نشر نو، چاپ دوم.
Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V (2004), “A Global Goodness-of-Fit Index for PLS Structural Equation Modeling, Proceedings of the XLII SIS Scientific Meeting”, Vol. Contributed Papers, CLEUP, Padova, pp. 739–742
Werts, C.E., Linn, R.L., & Joreskog, K., G (1974), “Intra Class Reliability Estimates; Testing Structural Assumptions”, Educational and Psychological Measurement, 34(1), 177
Wetzels, R., Raaijmakers, J. G. W., Jakab, E., & Wagenmakers, E.–J (2009), “How to Quantify Support for and Against the Null Hypothesis: A FlexibleWinBUGS Implementation of a Default Bayesian t–Test”, Psychonomic Bulletin & Review, 16: 752-760
Peter, H  (2001),  “International Information”: Volume Two, Documents, Publications, and Electronic Information of International Organizations, 2nd Edition. ۲. p. ۱۷۱. ISBN 978-1563088087