نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران

2 عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران

3 عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف آباد،نجف آباد ،ایران

چکیده

پیشرفت به مفهوم رشد همه جانبه و تدریجی بخشهای مختلف جامعه از بعد مادی ومعنوی رسیدن به وضعیت مطلوب می باشد که ابعاد مختلف این پیشرفت باید در یک سند بلند مدت و دقیق مشخص و برنامه ریزی شود و به عنوان یک سند بالادستی مورد تاکید قرارگیرد.سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت نیز بر این اساس درحال تدوین می باشدکه برای 50 سال آینده کشور برنامه ریزی می کند.این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا تدوین حقوق همبستگی درسند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت ضرورت دارد؟همچنین این فرضیه مطرح می شود که با توجه به ضرورت ارتباط با جامعه بین المللی برای رسیدن به پیشرفت درعصرکنونی،مشخص شدن جایگاه حقوق همبستگی درمهمترین سند پیشرفت کشور ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.در نتیجه تدوین این مفاهیم درسند موجب شفاف سازی ارتباط جمهوری اسلامی ایران باکشورهای اسلامی وجامعه بین المللی شده که اسناد زیر بخشی نیز برنامه ریزی دقیقی در این زمینه می توانند انجام دهندو پیشرفت در مفهوم ایرانی اسلامی محقق شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Solidarity rights from the perspective the document of the Iranian-Islamic model of progress

نویسندگان [English]

  • mojahed amiri 1
  • leila raisi 2
  • masud raie 3

1 Department of law.Isfahan(Khorasgan )Branch.Islamic Azad University. Isfahan.Iran

2 Department of law.Isfahan(Khorasgan )Branch.Islamic Azad University. Isfahan.Iran

3 Department of law.Najafabad Branch.Islamic Azad University.Najafabad.Iran

چکیده [English]

From the material and spiritual perspective, progress signifies the comprehensive and gradual growth of different sections of society with the aim of achieving the desired conditions. Axiomatically, various dimensions of this progress must be delineated and underscored in a long-term valid document. It is noteworthy that the Iranian-Islamic model of progress has been developed in such a manner. Here, the question arises as to what the solidarity rights position in this document is. Admittedly, this position is an indispensable portion of a nation’s progress. In respect to the common heritage of humanity in the document, both the Iranian-Islamic model of progress and the methods of implementing the pertinent concepts in the document are required be clearly defined. The development of these concepts in the document, which entails meticulous planning, has contributed to the Islamic Republic of Iran’s further transparency. Additionally, due to presenting these concepts in the document, the introduction of the definitions, which are in conflict with the Islamic system, has been avoided, and the progress in the concept of Islamic Iran shall be considered by the officials of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solidarity Rights
  • Islamic Iran Document Model
  • Progress
  • Humanity
امین زاده، الهام (1398). «راهکارهای حقوقی تحقق الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت»، هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،۲۲و۲۳ خردادماه، دانشگاه تهران، ص5 .
انصاری، باقر(۱۳۹۰). «مبانی حقوق همبستگی»، فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۲، شماره۴، ص22 .
توسلی نائینی، منوچهر و شیرانی، فرناز(1395). «حق بر تعیین سرنوشت در اسلام و حقوق بین الملل»، فصلنامه پژوهشی تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال سوم، شماره اول، ص80.
جمالی، حمیدرضا (1389). «میراث مشترک بشریت: مفهوم و کاربرد آن در حقوق بین الملل»، دانشنامه حقوق و سیاست، دانشگاه علوم و تحقیقات، شماره 14، ص71.
حسینی، سیدمحمد و محمدی، مهرداد (۱۳۹۶)‌‌‌‌‌. «واکاوی حق بشر بر محیط زیست»، دوفصلنامه حقوق بشر اسلامی، سال ششم، شماره دوازدهم، ص144.
رشیدی، احمدرضا و رئیسی، لیلا (1396). «بررسی آثار فساد مالی بر حقوق بشر»، فصلنامه توسعه اجتماعی، دوره11، شماره 4، ص20.
رئیسی، لیلا وامیری، مجاهد(1398). «حقوق همبستگی والگوی پیشرفت اسلامی ایران»، هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ،۲۲و۲۳خرداد ماه، دانشگاه تهران.
ژاندرو مونیک، شمیلیه(1382). سیری در حقوق بین الملل، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران: انتشارات آگاه، چاپ اول.  
ذاکریان، مهدی(۱۳۹۲). همه حقوق بشر برای همه، تهران: نشر میزان، چاپ اول.
شاه­ولی، منصور(۱۳۹۶). «الگوی پایه محیط زیست اسلامی ایرانی پیشرفت»، دوفصلنامه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سازمان بسیج اساتید، سال پنجم، شماره دهم، ص 136.
شیلتون، دینا وکیس، الکساندر(۱۳۹۶). کتابچه قضایی حقوق محیط زیست، ترجمه عبدالهی محسن، تهران: خرسند، چاپ دوم.
ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1397). حقوق بین الملل عمومی، تهران: انتشارات میزان.
عربی، سیدهادی و لشکری، علیرضا(1383). توسعه در آیینه تحولات، تهران: انتشارات سمت.
فرج زاده، سکینه و نوزانی، بهرام (1390). «شورای امنیت سازمان ملل متحد و تعارض اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها با اصل حاکمیت ملی مورد کوزوو»، پژوهشنامه علوم انسانی، تهران، ص 189.
فیروزی، مهدی (1384). «حقوق محیط زیست»، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسین(1393). «حقوق بین الملل بشردوستانه»، تهران: میزان، چاپ چهارم.
کارگروه حقوق همبستگی(1388). «آشنایی با حقوق همبستگی»، امور تحقیق وپژوهش کمیته حقوق بشر اسلامی ایران، شماره 1، تهران
مرادی، حسن (۱۳۹۶). «حقوق محیط زیست بین الملل»، تهران: میزان، چاپ دوم.
مضطرزاده، حامد وحجتی، وحیده(1393). «تحلیلی بر روند شکل گیری پارادایم توسعه شهری پایدار»، دوفصلنامه پژوهش منظر شهر، سال اول شماره دوم،88.
مختاریان پور، مجید(۱۳۹۵). «مدل فرایندی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت»، دوفصلنامه علمی پژوهشی الگوی پیشرفت اسلامی ایران، سال چهارم، شماره هشتم، پاییز و زمستان، ص25.
مولایی، یوسف (1386). «نسل سوم حقوق بشر و حق به محیط زیست سالم»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 4: ص 276
مولایی، یوسف(1389). «حق توسعه ازادعای سیاسی تا مطالبه حقوقی»، فصلنامه سیاست،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره40، شماره4.
مومنی راد، احمد و برخی، نسیم(۱۳۹۴). «رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی کشور در بهره برداری از منابع نفتی به منظور رعایت حق بر محیط زیست سالم»، دوفصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، سال چهارم، شماره نهم،ص۱۳۵
وکیل، امیر ساعد وعسکری، پوریا(۱۳۹۱). نسل سوم حقوق بشر حقوق همبستگی، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم.
هاشمی، سید محمد (۱۳۹۱). حقوق بشر و آزادیهای اساسی، تهران: نشر میزان.
اعلامیه قاهره،5 اوت 1990.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
کنفرانس ریو2012
Bulent, A. (2004). Rethinking Third Generation Human Rights. Ankara. p125
Patriotic, J. (1995).  Humanitarian Assistance Humanitarian International. in: International Legal Issues Arising under the United nations Decade of International law
Document,39/11,12noamber,1984
Document,132/41,4desamber,1986
Document, a /hr. /wag / carp, 2013