نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 دکتری جمعیت شناسی، گروه علوم اجتماعی، هئیت علمی واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

مفهوم شهروندی یکی از دیرپاترین مفاهیم سیاسی، اجتماعی، حقوقی و شهری است که متفکران، در حوزه های مختلف و از یونان باستان تا به امروز به آن توجه داشته اند. کسب مهارت های شهروند، یا به عبارت دیگر تبدیل شدن به ی شهروند مؤثر و کارآمد، مستلزم آگاهی از حقوق و تکالیف و مسئولیت شهروندی است، آگاهی شهروندی در جوانب مختلف عامل سایر مهمی برای تداوم زندگی جمعی در دنیای پرمخاطره مدرن است. آگاهی شهروندی باعث می شود فرد تکالیف و مسئولیت خود را بشناسد. این شناخت از یک سو عاملی است تا شهروندان تکالیف و مسئولیتشان را به نحو احسن انجام دهند و از سوی دیگر باعث رسیدن آنها به سبکی از زندگی که در رفع کمیابی و نیازهای آنها در راستای رسیدن به توسعه باشد. با توجه به اهمیت سبک زندگی در ایجاد توسعه محوری از یک سو و اهمیت آگاهی شهروندان و مسئولیت پذیری در تحقق مهم از سوی دیگر، در این پژوهش ابتدا، میزان و عوامل مؤثر بر آگاهی شهروندان در مسئولیت پذیری در منطقه منتخب شهر تهران مورد بررسی قرار می گیرد، سپس، رابطه میان مسئولی پذیری و سبک زندگی توسعه محور مورد تحلیل قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of citizens' knowledge and responsibility in a development-oriented lifestyle (Case study of 5 selected areas of Tehran)

نویسندگان [English]

  • vahid salehi 1
  • mansour sharifi 2
  • habiballah karimian dehaghi 2

1 aa

2 a

چکیده [English]

The concept of citizenship is one of the oldest political, social, legal and urban concepts that thinkers have paid attention to in various fields, from ancient Greece to the present day. Acquiring citizen skills, or in other words, becoming an effective and efficient citizen, requires awareness of the rights, duties and responsibilities of citizenship. Citizenship awareness in various aspects is another important factor for the continuation of collective life in the modern high-risk world. Citizenship awareness makes a person aware of his duties and responsibilities. On the one hand, this knowledge is a factor for citizens to perform their duties and responsibilities well, and on the other hand, it causes them to achieve a lifestyle that addresses their scarcity and needs in order to achieve development. Considering the importance of lifestyle in creating pivotal development on the one hand and the importance of citizens 'awareness and responsibility in important realization on the other hand, in this study, first, the extent and factors affecting citizens' awareness of responsibility in the selected region of Tehran Then, the relationship between responsibility and development-oriented lifestyle is analyzed. The research method was descriptive-analytical, data collection was performed using a questionnaire and the data obtained from the questionnaire were analyzed in SPSS software using chi uare chi, crosstabs, test-t and Spearman man tests. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • citizenship awareness
  • responsibility
  • lifestyle
  • pivotal development
ابراهیمی لویه، عادل و میرزائی راجعونی، سلیمان (1396). عشق در جوامع نوین: تبیین جامعه‌شناختی، تهران : نشر لویه.
ابراهیمی لویه، عادل و میرزائی راجعونی، سلیمان ؛ عابدیان شهرکی، نازیلا (1397). فرهنگ اصطلاحات تخصصی دو زبانه علوم اجتماعی، تهران : نشر لویه.
خواجه‌نوری، بیژن، پرنیان، لیلا، همت، صغری (1393). «مطالعه رابطه سبک زندگی و هویت اجتماعی، مطالعه موردی جوانان شهر بندرعباس»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره هفتم، شماره1.
خورشیدی زگلوجه، رضا، حبیب پور گتابی، کرم، کرم پور، روزا (1397). «تعامل بین سبک زندگی پایدار و توسعه پایدار خانواده‌های روستایی»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هجدهم، بهار 97، شماره 68، صفحات 261 تا 297.
شارع‌پور، محمود، شعبانی، مریم (1395). «تحلیلی جامعه‌شناختی از میزان آگاهی شهروندی شهروندان نسبت به امور شهری»، فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)، دوره 10، شماره 3 ، بهار، صفحات 29 تا 66.
صالحی، صادق و زهرا پازوکی نژاد (1395)، «تحلیل جامعه‌شناختی سبک زندگی پایدار در بین دانشجویان»، آموزش عالی ایران، زمستان و بهار، شماره 29 علمی- پژوهشی.
طالبان، محمّدرضا (1384)،«تبیین جامعه‌شناختی بی‌ثباتی سیاسی» رسالۀ دکترای جامعه‌شناسی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
میرزائی راجعونی، سلیمان (1399)، جامعه‌شناسی سیاسی، دوره دو جلدی، تهران: نشر لویه.
یار محمدی، حامد؛ سهرابی، یونس؛ رستمی، رضا؛ محمدی، محمد مهدی؛ لطفی، سهیلا؛ و جمشیدی، خدیجه (1394)، «بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1394»، همایش: اولین کنگره ملی دانشجویان پارامدیکال کشور، ایران، مازندران.
Akenji, Lewis.Chwn, Huizhen (2016), A framework for shaping sustainable lifestyles: determinants and strategies, United Nations Environment Programme
Appelrouth, Scott and Laura Desfor Edles (2021), Classical and Contemporary Sociological Theory, Text and Readings. 4th Edition. Sage Publications, Inc
Barber, Benjamin. (1984). Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age.Berkeley: University of California Press
Beck, U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. London: Sage Publications
Bocock, R. (1992) Consumption and Lifestyles, in R. Bocock and K. Thompson (eds.) Social and Cultural Forms of Modernity, Cambridge: Polity
Coleman, James A. 1990. Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press
Evanse, D. & T. Jackson (2007). Towards a Sociology of Sustainable Lifestyles. University of Surrey
Featherstone, M. (1991). Consumer Culture & Postmodernism. London: Sage Publication
Hitlin, Steven and Stephen Vaisey (2010), Handbook of The Sociology of Morality, Springer Science+Business Media, LLC
Giddens, Anthony Modernity and Self-Identity, 1991. Polity Press, Cambridge
Jincai Qiu, Jie Chen, Liai Zou, Liyi Feng, Yan Lu, Qian Wei & Jinhua Zhang (2012),Lifestyle and health-related quality of life: A cross-sectional study among civil servants in China, BMC Public Health volume 12, Article number: 330 (2012.)BMC Public Health volume 12, Article number: 330 (2012)
Kirishnan J. (2011). Life style: a tool for understanding buyer behavior. Int J Econs Mgmt, 5( 1): 283–298. [Google Scholar]
Laurett, Rozélia and et al (2020), Sustainable Consumer Lifestyles/ Sustainable Consumption In Filho. Leal, Walter• Anabela Marisa Azul Luciana Brandli • Pinar Gökçin Özuyar Tony Wall Editors (2020). Responsible Consumption and Production, Springer Nature Switzerland
Lash, S. (1993) Reflexive Modernisation: the Aesthetic Dimension, Theory, Culture and Society, 10: pp. 1 – 24
Lister, R. (1997). Citizenship: Feminist Perspectives. Basingstoke: MacMillan
Mullins, Nicholas, and Carolyn Mullins. (1973). Theories and Theory Groups in Contemporary American Sociology. New York: Harper and Row
Swedberg, Richard (2003), Principles of economic sociology, Princeton University Press