نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

2 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

رفاه اجتماعی ادارة امور مادی و روانی جامعه است و با مقولاتی نظیر کیفیت زندگی و آسایش در امور روانی و معیشت و مزایا و خدمات اجتماعی در امور مادی ارتباط دارد. در این مقاله با هدف دستیابی به‌ نگاه انقلاب اسلامی به‌عنوان یک حکومت دینی به رفاه اجتماعی، به کشف معنای رفاه اجتماعی در دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای به‌‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی پرداخته ‌شده و با پرسش اصلی «رفاه اجتماعی در دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای چیست؟» پیگیری شده است. معناکاوای رفاه اجتماعی در این دیدگاه به‌‌وسیلة بررسی مفاهیم مقوم و مفاهیم مرتبط با رفاه که بر اساس حساسیت نظری موضوع در نظریات رفاهی است، به‌‌دست آمده است. این تحقیق با روش کیفی و از طریق تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف انجام‌شده است. براین اساس بیانات آیت الله خامنه‌ای با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین، تحلیل شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که رفاه اجتماعی در دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای مبتنی بر مفهوم کمال انسانی و مبتنی بر رشد معنوی است. در این دیدگاه آزادی و عدالت اجتماعی برخلاف نظریات رایج رفاهی نه دو مفهوم مخالف که دو مفهوم موافق یکدیگرند و اساساً رفاه اجتماعی در نظر ایشان از رهگذر این دو مفهوم می‌گذرد. در این دیدگاه دولت نقش نظارتی در اعمال و انجام رفاه اجتماعی دارد. در این تحقیق به این نتیجه می‌رسیم که تلاش و کار و مسئولیت‌پذیری عامل اعطای تسهیلات است و تنها افرادی که توانایی کسب درآمد ندارند مانند ناتوانان جسمی و روحی دریافت‌کننده خدمات و تسهیلات رایگان هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis of the Concept of Social Welfare in the Islamic Revolution with Emphasis on Ayatollah Khamenei's Viewpoint

نویسندگان [English]

  • mohammad soheilsarv 1
  • ali zoelm 2

1 Ph.D. Student of social welfare, Allameh Tabataba'i University

2

چکیده [English]

Social welfare is the management of the material and mental affairs of society; it is related to issues such as quality of life and comfort in affairs, livelihoods and social services and benefits material affairs. The purpose of this article is to explore the meaning of social welfare in Ayatollah Khamenei's view as the leader of the Islamic Revolution and to address the main question "What is social welfare in Ayatollah Khamenei's view?" Follow up. The meaningfulness of social welfare in this view is obtained by examining the notions of welfare and welfare-based concepts that are based on the theoretical sensitivity of the subject to welfare theories. This research has been done by qualitative method through the analysis of critical discourse of Fairclough. Accordingly, Ayatollah Khamenei's statements were selected by purposeful sampling and analyzed at three levels of description, interpretation and explanation. The findings of this study show that in the view of Ayatollah Khamenei, social welfare is based on the concept of human perfection and spiritual growth. In this view of freedom and social justice, contrary to popular welfare theories, the two concepts are not opposites but two concepts are in agreement, and, social welfare goes through these two concepts. In this view, the government has a supervisory role in the exercise of social welfare. The study found that effort and responsibility accounted for the facilities and the only people who were not able to make money, such as the physically and mentally disabled, receiving free services and facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Social Welfare"
  • "Freedom"
  • "Social Justice"
  • "Government"
  • "Ayatollah Khamenei"