نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی

2 استادیارگروه مدیریت دولتی، ،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران

3 ریاست دانشگاه آزاد اسلامی ساوه

4 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

چکیده

وجود عوامل تقویت‌کننده، موجب افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف سازمانی است. گرایش مدیران به معارف اسلامی، یکی از راه‌های ایجاد کنترل درونی در آنهاست و باعث می‌شود مدیران با توجه به باورها و ارزش‌های خود، اقدام به رفتار مناسب در جهت پیشبرد اهداف سازمانی کنند. در این تحقیق که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی‌ـ‌اکتشافی است، تلاش شده تا بر مبنای روش «نظریه‌پردازی داده‌بنیاد» در مطالعات علوم انسانی، از مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب، عوامل زمینه‌ساز و تقویت‌کنندة «سواد انقلاب اسلامی» برای مدیران، متناسب با روش‌شناسی تحقیق و اهداف ارائه شود. 
در این تحقیق، به شناسایی و معرفی مفاهیم، مقوله‌ها و فرامقوله‌های رویش‌یافته از درون داده‌ها با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری به‌صورت تمام‌خوانی تا رسیدن به اشباع، پرداخته شده است. از سه نوع کدگذاری (مفهوم سازی) باز، محوری، انتخابی، 84 کد و مفهوم، 24 مقوله و 6 فرامقوله به‌نام متغیرهای علّی، محوری، مداخله‌گر، راهبردی، زمینه‌ساز و پیامدی به‌دست آمد. متغیرهای زمینه‌ساز سواد انقلاب اسلامی در مدیران و مسئولان نظام شامل معنویت‌گرایی، خودسازی، آخرت‌گرایی، اسلام‌گرایی و تکلیف‌مداری شد که «معرفت دینی» نام گرفت. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Religious knowledge paves the way for the literacy of the Islamic Revolution of Managers In the intellectual system of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • mohsen ameri 1
  • Zine El Abidine Amini Sabegh 2
  • EHSAN SADEH 3
  • mohammadreza fazeli 4

1 Research Director of Islamic Azad University, Central Branch

2 Assistant Professor of Public Administration, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran

3 President of Saveh Islamic Azad University

چکیده [English]

The presence of reinforcing factors increases productivity and achieves organizational goals. The tendency of managers towards Islamic teachings is one of the ways to create internal control in them and causes managers to behave appropriately in order to advance organizational goals according to their beliefs and values. This research, which is a descriptive-exploratory fundamental study, has been based on the method of "data theorizing of the foundation" in humanities studies, from the collection of statements of the Supreme Leader of the Revolution, grounding and strengthening factors of "Islamic Revolution Literacy" for Managers should be presented in accordance with the research methodology and objectives. The study looked at identifying and introducing concepts, categories, and metamorphoses that emerged from within the data using the Supreme Leader's statements in full reading to achieve saturation. From three types of coding (conceptualization) open, axial, selective, 84 codes and concepts, 24 categories and 6 metamorphosis were obtained in the name of causal, axial, interventionist, strategic, contextual and consequential variables. The underlying variables of the Islamic Revolution's literacy in the system's managers and officials included spiritualism, self-construction, heresy, Islamism, and task orientation, which was called "religious knowledge."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Literacy of the Islamic Revolution
  • Supreme Leader