نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجان، ایران

چکیده

در شرایط تحریم‌، توجه بیشتر به شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک به ارتقاء توانمندی آن‌ها، با هدف رهایی از فروش منابع طبیعی کشور و حرکت به سمت «تولید دانش‌بنیان» بیش از پیش ضرورت می‌یابد. به عبارت دیگر، راه «جهاد اقتصادی» و «اقتصاد مقاومتی»، از مسیر کارآفرینی دانش‌بنیان می‌گذرد. به همین منظور این پژوهش کیفی با هدف غایی «کاوش الگوی کارآفرینی دانش‌بنیان در چارچوب مفهومی اقتصاد مقاومتی» با روش داده‌بنیاد انجام شده است. به این منظور ضمن انجام مصاحبه باز با ۱۵ نفر از اساتید دانشگاهی رشته اقتصاد و مدیریت و ۱۰ نفر از کارآفرینان، مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان و مدیران دولتی مرتبط، و با توجه دادن ایشان به مفاهیم چارچوب اقتصاد مقاومتی، مجموعه‌ای از مضامین اولیه (۱۲۸۰مضمون) طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شدند و از دل آن‌ها مقوله‌هایی(۶۰ مقوله) استخراج گردید؛ سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله‌ها ذیل عناوین شرایط علّی (نبرد اقتصادی)، پدیده محوری (انگیزه مقاوم‌سازی اقتصاد متکی بر دانش)، راهبردهای کنش و کنش متقابل (کارآفرینی دانش‌بنیان)، بستر(تشکیل اتاق جنگ اقتصادی؛ ... رویکرد علمی و دانشی در همه ابعاد و مراحل کارآفرینی)، شرایط مداخله‌گر (تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد و کارآفرینی؛ ... ناکارآمدی‌ و عمل‌کرد نامناسب عوامل داخلی) و پیامدهای کارآفرینی دانش‌بنیان (تقویت اقتصاد بدون نفت، تقویت تولید ملی، اقتصاد مقاوم و تحریم شکن؛ ... الهام بخشی الگوی اقتصادی اسلام برای دنیا) در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد؛ در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح، سیرداستان ترسیم و نظریه خلق شد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

tudy of Knowledge-based Entrepreneurship within the Con-A SS tance Economy ceptual Framework of Resis

نویسندگان [English]

  • meghdad maleki 1
  • Mohammad Ziauddini 2
  • Mos tafa Hadavinejad 3

1 Department of Management, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran

2 Faculty Member (PhD), Department of Public Adminis tration, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran

3 Associate Professor (PhD), Department of Management, Faculty of Adminis trative Sciences and Economics, Valiasr University, Rafsanjan, Iran,

چکیده [English]

Under the US sanctions agains t Islamic Republic of Iran, there needs to be paid more
attention to knowledge-based companies and help promotion of their capabilities with the
aim of putting an end to the sale of natural resources and moving toward "knowledge-based
manufacturing". In other words, the path toward success in "economic Jihad" and "resilient
economy" passes through the medium of knowledge-based entrepreneurship. This qualitative
work has been carried out with the ultimate goal of research into knowledge-based
entrepreneurship within the conceptual framework of resilient economy. We collected a
total of 1280 themes through a codified procedure after open interviews with 15 university
professors of management and economy and 10 entrepreneurs, managing directors of
knowledge-based companies, and related government officials, who were briefed on such
concepts as resilient economy. Then, 60 themes from among the total 1280 themes were
selected through a codification paradigm for determining the following subjects: causal
conditions (economic fight), phenomenal centrality (motifs for making knowledge-based
economy resilient), reciprocal actions and interactions’ s trategies (knowledge-based entrepreneurship),
infras tructure (es tablishing economic war room), … as well as a scientific
and knowledge-based approach toward all aspects and s tages of entrepreneurship, intervening
conditions (Leader’s recommendations on economy and entrepreneurship), domes tic
agents’ inefficient and inappropriate performance, outcomes of knowledge-based entrepreneurship < br />(boos ting non-oil economy, boos ting national production, resilient economy, antisanctions
economy, …), and Islamic economy as a pattern for inspiring world economy. In
continuation and at the s tage of selective codification, the elements of codification paradigm
were explained one by one to set the plot of the s tory and create the theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-based entrepreneurship
  • resilient economy
  • knowledge-based economy
  • economic war
  • data-based theory