نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه ملایر

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده

سبک زندگی عبارت ­است از به هم تنیدگی و شبکه­ای بودن عواملی که در شیوه­های زیستن انسان تأثیر می­گذارند. سبک زندگی به ویژه در عرصه اقتصادی چنانچه به صورت صحیحی شکل­گیرد، می­تواند به عاملی تقویت­کننده تبدیل شود و قدرت مقاومت را افزایش دهد و در غیر این ­صورت، می‌تواند موانع طی مسیر را نیز تشدید نماید. تمایل جامعه به سمت مصرفگرایی از جهات اقتصادی و فرهنگی کشور را با خسارات زیادی مواجه می­کند. الگوى مصرف هر جامعه نقشى تعیین­کننده در تخصیص منابع تولید، نوع کالاهاى تولیدى و شیوه توزیع آنها دارد؛ زیرا تخصیص بهینه منابع براى تولید کالا و ارائه خدمات، تا حد زیادى به شناخت الگوى صحیح مصرف و فرهنگ­سازی وحاکمیت آن بستگى دارد. مسئله‌ی اصلی در این میان این ­است که آیا با گسترش و تقویت سبک زندگی اسلامی جامعه، می‌توان در مسیر کاهش فقر و محرومیت قدم برداشت. در این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی و پرسش‌نامه‌ی سازمان یافته، داده­ها از نمونه 425 نفری از دانشجویان دانشگاههای شهرستان ملایر با روش نمونه‌گیری طبقه­ای جمع آوری شد. برای تحلیل­آماری داده­ها از آزمون­های اسپیرمن و وی­کرامر استفاده شد که با کمک نرم افزار SPSS16 صورت­گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد؛ رابطه‌ی مثبتی بین سبک زندگی اسلامی در نگرش به مصرف و پس انداز وجود دارد و با رویکرد اسلامی در زندگی می‌توان از مصارف غیرضروری خودداری کرد و پس‌انداز مناسبی داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

tyle tudy of Consumption and Saving in Islamic Lifes A S

نویسندگان [English]

  • ehsan torkashvand 1
  • Muhamad Piri 2
  • ali haratian 3

1 assistant professor department of theology

2 Assis tant Professor, Department of Business Adminis tration,

3 MBA

چکیده [English]

Lifes tyle consis ts of intertwinement and networking of the factors that affect s tyles
of living of human beings. Lifes tyle, particularly in economic field, can be reinforcing
and can increase the power of resis tance if it is in an appropriate shape, otherwise, it can
s trengthen the obs tacles on the way forward. The society’s inclination towards consumerism
would inflict huge damages on the economy and culture of the society. The consumption
model of every society plays a determining role in the allocation of production
resources, the type of manufactured commodities and the mode of their dis tribution, for
optimum allocation of resources for the production of goods and services, to a great extent,
depends on the knowledge of the appropriate model of consumption and its culture. The
main ques tion that raises is as follows: Is it possible to move towards reduction of poverty
and depravation by promoting and s trengthening the Islamic lifes tyle of the society?
Survey and ques tionnaires were used in this s tudy to collect the necessary data from a
sample of 425 s tudents of Malayer City through s tratified sampling method. Spearman
and Cramer’s V correlation tes ts were used for the analysis of the data with the help of
SPSS16. The findings of the s tudy show that there is a positive relationship between the
Islamic lifes tyle and approach to consumption and saving. Also through an Islamic lifes
tyle’s approach, one can prevent unnecessary consumptions and have a suitable saving.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic lifes tyle
  • economic approach
  • consumption
  • saving
  • Islamic ethic
  • Islamic commandments