نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم دریایی

چکیده

یکی از مهمترین موضوعاتی که متأسفانه در ایران کمتر مورد توجه واقع شده است؛ تجاری سازی علوم انسانی و یا به اصطلاح، "فناوریهای نرم" است. با ارائه ایده الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، توسط مقام معظم رهبری، مسئله علوم انسانی و فناوریهای نرم مورد تأکید خبرگان فرهنگی، نظامی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. به همین منظور محقق، به دنیال بررسی جایگاه فناوریهای نرم(تجاری سازی علوم انسانی) در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت میباشد. پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی بوده که با رویکرد تفسیری، مسأله تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کیفی؛ تعداد 12 نفر از اساتید علوم انسانی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شمال کشور بودند، که با مصاحبههای انفرادی عمیق و اکتشافی با مصاحبه شوندگان، جایگاه فناوریهای نرم در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، مورد بحث قرار گرفت؛ که بعد با استفاده از الگوی اسمیت و روش تحلیل تم، تمهای اصلی مشخص و تمهای فرعی در یکدیگر ادغام گردیدند و در نهایت فناوریهای نرم مورد تأکید در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفتکه باید مسئولین علوم انسانی پیاده سازی نمایند، شناسایی شدند؛ این فناوریها شامل: فناوری نرم تولید فکر، فناوری نرم اجتماعی، فناوری نرم فرهنگی و سبک زندگی و فناوری نرم نظامی بودند؛ که پس از مشخص شدن این فناوریها، مؤلفههای هر فناوری از نتایج مصاحبه با خبرگان استخراج گردید که در انتهای پژوهش به عنوان یک مدل پارادایمی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Soft Technologies Model in Islamic-Iranian Progress Model

نویسنده [English]

  • Alireza Alipoor

چکیده [English]

One of the important issues that has regretfully received little attention in Iran is the commercialization of humanities or “soft technologies”. Upon presentation of Islamic-Iranian pattern of progress by the Leader of the Islamic Revolution, humanities and soft technologies received double attention by the cultural, military, political and social experts and activists. This paper intends to review the status of soft technologies (commercialization of humanities) in the Islamic-Iranian pattern of progress. This study is qualitative in nature and has been developed with an interpretive approach to find an appropriate answer to the principal question of the research. The statistical population of this work comprised 12 lecturers in humanities at the northern Iran universities and higher education centers who took part in in-depth and exploratory interviews to discuss the status of soft technologies in Islamic-Iranian pattern of progress. Then we used Smith’s model of design research and thematic analysis to determine the major themes and intermix the secondary themes. In the end, the major soft technologies stressed by Islamic-Iranian pattern of progress that are to be implemented by the humanities officials, were identified. The resulting soft technologies were the following: soft technologies for production of ideas and concepts, social soft technologies, cultural soft technologies, and lifestyle and military soft technologies. Upon introducing these soft technologies, components of each entry were extracted from the interviews and presented at the final chapter of the research as a paradigm model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • humanities
  • technology
  • soft technologies
  • Islamic-Iranian pattern of progress