جستاری بر مشخصه ها و مولفه های بارز اخلاقی- فرهنگی ملت ایران و عوامل موثر بر وحدت ملی
جستاری بر مشخصه ها و مولفه های بارز اخلاقی- فرهنگی ملت ایران و عوامل موثر بر وحدت ملی

محمد رئوف حیدری فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

چکیده
  وحدت ملی شرط و ضامن بقای هر جامعه و کشور از دیرباز تاکنون است. همت و هدف بسیاری از سیاست مداران، رسانه ها و ... تقویت روحیه وحدت ملی میان شهروندان است. عوامل متعددی در شکل گیری وحدت ملی و یا از بین بردن آن ...  بیشتر