ارائه الگوی مفهومی مدیریت عملکرد موسسات مطالعات خط مشی (مورد مطالعه: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)
ارائه الگوی مفهومی مدیریت عملکرد موسسات مطالعات خط مشی (مورد مطالعه: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)

مهدی مهدویان صدر؛ کرم اله دانشفرد؛ حسن گیوریان

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1400

چکیده
  هر سازمانی برای تعالی و توسعه پایدار به بهبود مدیریت عملکرد نیاز دارد و سازمان‌های دولتی و مراکز خصوصی برای دستیابی به اهداف ترسیم شده سازمانی تلاش دارند از الگوهای موفق مدیریتی بهره بگیرند و از طریق ...  بیشتر