نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی - تطبیقی و توسعه، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

2 استاد تمام، عضو هیأت علمی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار،عضو هیأت علمی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هر سازمانی برای تعالی و توسعه پایدار به بهبود مدیریت عملکرد نیاز دارد و سازمان‌های دولتی و مراکز خصوصی برای دستیابی به اهداف ترسیم شده سازمانی تلاش دارند از الگوهای موفق مدیریتی بهره بگیرند و از طریق مدل‌ها و رویه‌های مدیریت عملکرد نوین، مترصد ارتقاء خروجی‌ها و تحصیل برنامه‌های استراتژیک خویش هستند و به همین دلیل، مطالعات خط‌مشی در سازمان حائز اهمیت هستند و مراکز موثر دولتی و موسسات خصوصی مترصد تاسیس موسسات مطالعات خط‌مشی برای بهبود عملکرد خویش هستند. در این مسیر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نهادهای پژوهشی موثر در جمهوری اسلامی ایران که از موسسات مطالعات خط‌مشی وابسته به نهاد تقنینی در کشور است، نیازمند توجه به مدیریت عملکرد برای ارتقاء سازمان در راستای ارائه خدماتی بهتر به نهادهای قانونی و تصمیم‌ساز مربوطه است. در این راستا، فهم و درک خط‌مشی‌گذاری و موسسات مرتبط به آن در مدیریت عملکرد و مختصات آن برای مدیران این نهاد امری ضروری است و این مقاله با بهره‌گیری از مطالعات کیفی مترصد پاسخ به این سوال اصلی است: الگوی مفهومی برای برای مدیریت عملکرد موسسات مطالعات خط‌مشی با تاکید بر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چگونه است؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a Conceptual Model of Performance Management of Policy Studies Institutes (Case Study: Research Center of the Islamic Consultative Assembly)

نویسندگان [English]

  • mehdi mahdavian sadr 1
  • Karamolah Daneshfard 2
  • hasan givarian 3

1 PhD student in the field of public administration - comparative and development, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Full Professor, Faculty Member, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Responsible Author)

3 Associate Professor, Faculty Member, Department of Management, Faculty of Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Every organization needs to improve performance management for excellence and sustainable development, and government organizations and private centers to achieve the goals of the organization strive to use successful management models and through new performance management models and procedures, to improve outputs and study programs. They are strategic and therefore, policy studies are important in the organization and effective government centers and private institutions are looking to establish policy studies institutes to improve their performance. In this regard, the Research Center of the Islamic Consultative Assembly, as one of the effective research institutions in the Islamic Republic of Iran, which is one of the policy studies institutes affiliated with the legislative body in the country, needs to pay attention to performance management to improve the organization in order to provide better services to legal institutions. It is the relevant decision maker. In this regard, understanding the policy-making and its related institutions in performance management and its coordinates is essential for the managers of this institution, and this article seeks to answer the main question by using qualitative studies: a conceptual model for performance management What is the policy with emphasis on the Research Center of the Islamic Consultative Assembly?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutions of Policy Studies
  • Research Center of the Islamic Consultative Assembly
  • Performance Management
  • Performance Evaluation