طراحی مدل توسعه کارآفرینی در مناطق روستائی مبتنی بر مدیریت جهادی
طراحی مدل توسعه کارآفرینی در مناطق روستائی مبتنی بر مدیریت جهادی

مهدی جمال؛ یونس وکیل الرعایا

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 110-137

چکیده
  کارآفرینی و توسعه آن در مناطق روستایی یک استراتژی مهم برای توسعه اقتصادی و برون رفت از بحران هایی مانند فقر، بیکاری، مهاجرت بی رویه از روستاها و کمبود کالاهای مصرفی اساسی بحساب می آید. توسعه کارآفرینی ...  بیشتر