بحران‌های مدرنیته و ریشه‌های انسان‌شناختی آن؛ به مثابة شاهدی بر ضرورت «الگوی نوین پیشرفت»
بحران‌های مدرنیته و ریشه‌های انسان‌شناختی آن؛ به مثابة شاهدی بر ضرورت «الگوی نوین پیشرفت»

عبدالرسول مشکات؛ محسن شیراوند

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 121-150

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1399.8.1.5.5

چکیده
  همچنان که بسیاری از متفکران اذعان دارند، تمدن مدرن، دارای یک روی درخشان و پیشرفته و یک روی تاریک و بحرانی است. موضوع این مقاله، بررسی رویة چالش خیز و بحرانی آن و نیز جستجوی ریشه‌ها و خاستگاه‌های نظری ...  بیشتر