نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

همچنان که بسیاری از متفکران اذعان دارند، تمدن مدرن، دارای یک روی درخشان و پیشرفته و یک روی تاریک و بحرانی است. موضوع این مقاله، بررسی رویة چالش خیز و بحرانی آن و نیز جستجوی ریشه‌ها و خاستگاه‌های نظری و به‌ویژه انسان‌شناختی آن است. هدف از این نوشتار نیز این است که ضرورتِ درانداختن طرحی نو و الگویی جدید (مبتنی بر مبانی و اصولی دیگرسان)، به‌طور محسوس و ملموس هویدا شود و همة ما به‌ ویژه معتقدان به دربست‌پذیریِ الگوی مدرنیته و منکران تحول و بازاندیشی در توسعة غربی، به‌طور ملموس‌تری، این ضرورت را احساس کنیم. این پژوهش با روش اسنادی‌ـ‌تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای تألیف و به این نتیجه نایل شده است که: بحران‌ها و چالش‌های فراگیر که اینک تمام مناسبات انسانی را تهدید می‌کند، اموری اتفاقی یا ناپیوسته نیستند؛ بلکه همگی ریشه در اصول و مبادی معرفتی و اندیشگی عصر جدید دارند. بر این اساس، به نظر می‌رسد، زمان آن فرا رسیده است که انسانِ امروز به افق و راهی متفاوت بیندیشد. البته این مقال، مدعیِ ستیز و پرهیز مطلق نیست؛ بلکه داعیِ بهره‌گیری حکیمانه از تجارب مدرن، در عین حرکت جسورانه به‌سمت افقی فرامدرن است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The crises of modernity and its anthropological roots; As evidence of the need for a "new model of progress"

نویسندگان [English]

  • Abd al rasoul Meshkat
  • Mohsen Shiravand

University of Isfahan

چکیده [English]

As many thinkers acknowledge, modern civilization has a bright and advanced side and a dark and critical side. The subject of this article is to study its challenging and critical procedure as well as to search for its theoretical roots and origins, especially its anthropological one. The purpose of these lines is to make the need for a new plan and model (based on other principles and principles) to be felt and tangible, and all of us, especially those who believe in the closeness of the model of modernity and those who deny change and rethinking in Western development, To perceive and feel this necessity more concretely. This research has been done by documentary-analytical method and using the resources of the author's libraries and has reached the conclusion that: the crises and pervasive challenges that now threaten all human relations are not accidental or discontinuous; Rather, they are all rooted in the epistemological principles and foundations of the new age. Accordingly, in our opinion, the time has come for today's man to think horizontally and in a different way. Of course, this article does not claim absolute conflict and abstinence; Rather, it claims to make wise use of modern experience while moving boldly to the postmodern horizon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modernity
  • Crisis
  • Anthropology
  • Progress
  • New Pattern of Progress