عوامل مؤثر بر شکل‌گیری الگوی مصرف اسلامی- ایرانی
عوامل مؤثر بر شکل‌گیری الگوی مصرف اسلامی- ایرانی

بهناز خوش طینت؛ طهمورث حسنقلی پور؛ مهدی غلاملو

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1402

چکیده
  امروزه یکی از مباحث اساسی در خانواده‌ها، رعایت الگوهای مصرف سازگار با فرهنگ ایرانی و آموزه‌های اسلامی است. تحقیقات حاکی از وجود فاصله میان الگوی مصرف جامعۀ فعلی با الگوی مصرف مطلوب از دیدگاه اسلام و ...  بیشتر